Concurs: MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOLJ, str. TRAIAN, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant bugetat

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Anestezie Terapie Intensivă

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi;

PERIOADĂ: nedeterminată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Calafat, cu începere ( prima probă) din data de 02.11.2023 , ora 09.00.
Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este 23.10.2023, ora 12.00.
În confomitate cu prevederile H.G. n1·. 1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la concurs poate participa orice persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al U.E., a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 1. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu rnodificările și completările ulterioare;
 3. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicate eliberată de rnedicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. îndeplinește condițiile de studii , de vechime în specialitate, și, după caz, alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 5. nu a fost condamnat definitiv pentru săvâșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situatiei în care a intervenit reabilitarea.
 6. nu executa o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăura activitatea de care s-a folosit pentru savarșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercităriii unei profesii;
 7. nu a comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare
 8. are capacitate deplină de exercițiu;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pă baza atributiilor corespunzătoare postului, sunt:

La concursul pentru postul de medic specialist Anestezie Terapie Intensivă se pot prezenta medici specialiști în specialitatea Anestezie Terapie Intensivă;
❖ Vechime în domeniul studiilor: stagiu de rezidențiat terminat
.

Tematica si bibliografia de concurs sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea Examene-Tematica concursului de ocupare de post pentru medici specialiști.

DOSARUL DE CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de plastic cu șină care va conține următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform anexei nr.2 din HG 1336/2022
 • copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist (se vor prezenta și în original pentru verificare);
 • copia certificatulul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs (se va prezenta și în original pentru verificare);
 • dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin (I) lit. e) sau f), la art. 541 alin (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin (I) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (este valabilă 3 luni si se depune la dosar în termen de valabilitate);
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 1n Anexa nr. 3 la ordin;
 • certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; (este valabil 3 !uni si se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • certificat de integritate comportamentala din care sa reiese că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii a concursului*;
 • copia actului de identitate sau orice act alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;(se va prezenta și în original pentru verificare);
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; (se va prezenta și în original pentru verificare);
 • curriculum vitae, model comun, european;
 • chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei, plătită la Casieria unității (taxa de concurs nu se restituie: în cazul neprezentării la concurs sau dacă nu se obține postul pentru care a candidat);

*contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap ( se va prezenta și în original pentru verificare), emis în conditiile legii.

DEPUNEREA DOSARELOR

Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la Biroul Resurse Umane al spitalului până la data de 23.10.2023, ora 12.00 iar în aceeași data sau cel mai târziu în data de 25.10.2023, comisia de selectie a dosarelor va afișa rezultatul admiterii/ respingerii dosarului, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

I. Concursul de ocupare a postului mentionat se va desfășura cu începere din data de 02.11.2023 ( proba scrisă), la ora 09.00, la sediul Spitalului Municipal Calafat și va consta în doua probe, astfel:

Proba nr.1-proba scrisă – constă în 10 întrebări alcătuite de către cornisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise- punctaj maxim -100 puncte

Proba nr.2- clinică- punctaj maxim- 100 puncte

Proba clinică va fi susținută doar de către candidații declarati admiși la proba scrisă.

In cazul în care numărul de candidați este mic și nu exista contestații, în urma analizei și hotărârii comisiei de concurs, probele se pot desfășura în acceași zi. Acest lucru va fi anuntat în timp util către toti candidații care au promovat prima probă, odata cu afișarea rezultatelor acesteia.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general, dar și individual, pentru fiecare dintre probe.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

După afișarea rezultatelor, cadidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și proba practică sub sancțiunea deciderii din acest drept

Comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse se va face prin afișare la avizierul unității precum și pe pagina de internet a spitalului, imediat după soluționarea acestora.

Afișarea rezultatelor se va face imediat după încheierea fiecarei probe, în termen maxim de cel mult o zi lucrătoare, în funcție de numărul de candidați.

Afișarea rezultatelor concursului se va face după încheierea și notarea ultimei probe.

DATE DE CONTACT BIROU RESURSE UMANE tel. 0786256552