Concurs: MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOGIE

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOLJ, str. TRAIAN, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOGIE

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant temporar bugetat

NiVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: DISPENSAR TBC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi;

PERIOADA: determinată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Calafat, cu începere ( prima probă) din data de 22.11.2023 , ora 09.00.
Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este 14.11.2023, ora 12.00.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la concurs poate participa orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al U.E., a unui stat parte la acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii , de vechime în specialitate, și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infractiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei ‘in care a intervenit reabilitarea.
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat masură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercităriii unei profesii;
 8. nu a comis infracțiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare
 9. are capacitate deplină de exercițiu;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

❖ La concursul pentru postul de medic specialist Pneumologie se pot prezenta medici specialiști în specialitatea Pneumologie;
❖ Vechime în domeniul studiilor: stagiu de rezidențiat terminat.

Tematica și bibliografia de concurs sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea Examene – Tematica concursului de ocupare de post pentru medici specialiști.

DOSARUL DE CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, coform anexei nr.2 din HG 1336/2022
 • copia de pe diploma de licenta și certificatul de specialist (se vor prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin (1) lit. e) sau f), la art. 54.l alin (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; (este valabila 3 luni si se depune la dosar in termen de valabilitate)
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; (este valabil 3 luni și se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • certificat de integritate comportamentala din care să reiese că nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,.
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 !uni anterior derularii concursului*;
 • copia actului de identitate sau orice act alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;(se va prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; (se va prezenta și in original pentru verificare)
 • curriculum vitae, model comun european
 • chitanta de plata a taxei de concurs în valoare de 150 lei, platita la Casieria unitatii (taxa de concurs nu se restituie in cazul neprezentarii la concurs sau daca nu se obtine postul pentru care a candidat)

*contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în forrnatul standard stabilit prin ordin al ministului sănătății. Pentru candidatii cu dizabilitati, în situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap ( se va prezenta și în original pentru verificare), emis în conditiile legii.


DEPUNEREA DOSARELOR


Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la Biroul Resurse Umane al spitalului pana la data de 14.11.2023, ora 12.00 iar în aceeași data sau cel mai tarziu în data de 15.11.2023, comisia de selectie a dosarelor va afisa rezultatul admiterii/ respingerii dosarului, pe baza îndeplinirii conditiilor de participare.

I.Concursul de ocupare a postului menționat se va desfășura cu începere din data de 22.11.2023 ( proba scrisa), la ora 09.00, la sediul Spitalului Municipal Calafat și va consta in dona probe, astfel:

 • Proba nr.1-proba scrisă – constă în 10 întrebări alcătuite de către comisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise- punctaj maxim -100 puncte
 • Proba nr.2- clinică- punctaj maxim- 100 puncte

Proba clinică va fi susținută doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.
În cazul în care numarul de candidati este mic și nu exista contestatii, în urrna analizei și hotărârii comisiei de concurs, probele se pot deșfășura în aceeași zi. Acest lucru va fi anuntat în timp util catre toti candidatii care au promovat prima proba, odata cu afișarea rezultatelor acesteia.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general, dar și individual, pentru fiecare dintre probe.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR


După afișarea rezultatelor, cadidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și proba practica sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse se va face prin afișare la avizierul unitatii precum și pe pagina de internet a spitalului, imediat după soluționarea acestora.
Afișarea rezultatelor se va face imediat dupa incheierea fiecarei probe, în termen maxim de cel mult o zi lucrătoare, în functie de numarul de candidaji.
Afișarea rezultatelor concursului se va face dupa încheierea și notarea ultimei probe.


DATE DE CONTACT BIROU RESURSE UMANE tel. 0786256552