Examen de promovare pentru funcția de referent de specialitate III-specialitatea și funcția de muncitor III-lăcătuș mecanic

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului­ cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Municipal Calafat anunță examen de promovare pentru:

– funcția de referent de specialitate III-specialitatea jurist în funcția de referent de specialitate II-specialitatea jurist în cadrul Biroului Resurse Umane, în data de 23.11.2023, ora 09:00; funcția de referent de specialitate III în funcția de referent de specialitate II în cadrul BMCSS, în data de 23.11.2023, ora 12:00;
– funcția de muncitor III-lăcătuș mecanic în funcția de muncitor II-lăcătuș mecanic în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ, în data de 23.11.2023, ora 10:00.

PROBELE DE EXAMEN
Examenul de promovare a personalului contractual, în grade sau trepte profesionale sau într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în două etape:

 • verificarea cererilor de înscriere aprobate și îndeplinirea conditiilor privind înscrierea la examenul de promovare
 • proba scrisă
  Proba scrisă este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maxim 100 de puncte
  Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, persoanele care:
– îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale;
– au obtinut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
– au o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații depun dosarul de examen care conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere
 • copia actului de identitate
 • adeverință eliberată de angajator din care sa reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 • copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale din ultimii 3 ani in care s-a aflat in activitate.

Data limită de depunere a dosarului este 20.11.2023, ora 10:00.

Bibliografia pentru funcția de referent de specialitate II-specialitatea jurist din cadrul Biroului Resurse Umane:

 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • Legea nr. 53/2003 -Codul muncii

Bibliografia pentru funcția de referent de specialitate II din cadrul BMCSS:


-Ordinul nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului
-Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
-Ordinul nr. 298/2020 privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calitătii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului

Bibliografia pentru funcția de muncitor II-lăcătuș mecanic din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ:
-Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare.