Concurs: MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOL,J, str. TRAIAN, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant bugetat

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Cabinet Oftalmologie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi

PERIOADA: nedeterminată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Calafat, cu începere ( prima probă) din data de 11.12.2023 , ora 09.00.
Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este 22.11.2023, ora 12.00.


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022-pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la concurs poate participa orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

CONDIȚII GENERALE:

1. are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al U.E., a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

 1. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii or. 53/2003 -Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberata de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 2. îndeplinește conditiile de studii , de vechime în specialitate, și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 3. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infractiuni savarșite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 4. nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea drept11lui de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat masură de siguranță a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitariii unei profesii;
 5. nu a comis infracțiuni prevazute la art. I alin. (2) din Legea I I 8/2019 privind registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum ți pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea ți functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare

9.are capacitate deplina de exercitiu;

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs și a ocupării functiei contractuale stabilite pe baza atributiilor corespunzatoate postului, sunt:

❖ La concursul pentru postul de medic specialist Oftalmologie se pot prezenta medici specialiști în specialitatea Oftalmologie;
❖ Vechime în domeniul studiilor: stagiu de rezidentiat terminat

Tematica si bibliografia de concurs sunt cele afisate pe site-ul Ministerului Sanatatii la sectiunea Examene -Tematica concursului de ocupare de post pentru medici specialiști.

DOSARUL DE CONCURS:


Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform anexei nr.2 din HG 1336/2022
 • copia de pe diploma de licenta și certificatul de specialist (se vor prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viză pe anul in curs (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sancpunile prevăzute la art. 455 alin (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (este valabila 3 luni si se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; (este valabil 3 luni și se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • certificat de integritate comportamentala din care sa reiese ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,.
 • adeverință medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unhatile sanitare abilitate cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului*;
 • copia actului de identitate sau orice act alt document care atesta identitatea, potrivit legii, atate în termen de valabilitate;(se va prezenta și in original pentru veriflcare)
 • copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • curriculum vitae, model comun european
 • chitanta de plata a taxei de concurs în valoare de 150 lei, platita Ia Casieria unitatii (taxa de concurs nu se restituie in cazul neprezentarii la concurs sau daca nu se obtine postul pentru care a candidat)

*conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitați, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atestă starea de sanatate trebuie însotiți de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap ( se va prezenta și în original pentru verificare), emis în conditiile legii.
DEPUNEREA DOSARELOR
Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la Biroul Resurse Vmane al spitalului pana la data de 22.11.2023, ora 12.00 iar în aceeași data sau cel mai tarziu în data de 24.11.2023, comisia de selectie a dosarelor va afisa rezultatul admiterii/ respingerii dosarului, pe baza îndeplinirii conditiilor de participare.

I.Concursul de ocupare a postului mentionat se va desfășura cu începere din data de 11.12.2023( proba scrisa), la ora 09.00, la sediul Spitalului Municipal Calafat și va consta in doua probe, astfel:
-Proba nr.1-proba scrisă – constă în 10 întrebări alcătuite de către comisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise- punctaj maxim -100 puncte

 • Proba nr.2- clinică- punctaj maxim- 100 puncte

Proba clinica va fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admiși la proba scrisa.
În cazul în care numărul de candidați este mic și nu exista contestatii, în urma analizei și hotararii comisiei de concurs, probele se pot desfășura în aceeași zi. Acest lucru va fi anuntat în timp util catre toti candidatii care au promovat prima proba, odata cu afișarea rezultatelor acesteia.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general, dar și individual, pentru fiecare dintre probe.


SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR


Dupa afișarea rezultatelor, cadidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel rnult o zi lucratoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și proba practica sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse se va face prin afisare la avizierul unitatii precum și pe pagina de intenet a spitalului, imediat după soluționarea acestora.
Afișarea rezultatelor se va face imediat după încheierea fiecarei probe, în termen maxim de cel mult o zi lucrătoare, în functie de numărul de candidați.
Afișarea rezultatelor concursului se va face după încheierea și notarea ultimei probe.


DATE DE CONTACT BIROU RESURSE UMANE tel. 0786256552