Anunț examen de promovare pentru funcția de registrator medical în funcția de registrator medical principal din cadrul Secției Neurologie

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului ­cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Municipal Calafat anunță examen de promovare pentru:

funcția de registrator medical în funcția de registrator medical principal din cadrul Secției Neurologie, în data de 31.01.2024, ora 10:00;

PROBELE DE EXAMEN

Examenul de promovare a personalului contractual, în grade sau trepte profesionale sau într-­o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în doua etape:
– verificarea cererilor de înscriere aprobate și indeplinirea condițiilor privind înscrierea la examenul de promovare;
– proba scrisă.
Proba scrisă este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maxim 100 de puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, persoanele care:
– îndeplinesc condițiile prevazute de Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale;

– au obținut calificativul FOARTE BINE la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;

– au o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut.

DOSARUL DE INSCRIERE

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații depun dosarul de examen care conține în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate
  • adeverința eliberată de angajator din care sa reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  • copii ale fișelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Data limită de depunere a dosarului este 22.01.2024, ora 12:00.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Bibliografia pentru funcția de registrator medical:

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Titlul VIII, Cap. II, Secțiunea I -Persoane asigurate);
2.Ordin 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.