Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant temporar de asistent medical în cadrul Cabinetului EKG la sediul unității


SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOLJ, str. TRAIAN, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant temporar de asistent medical în cadrul Cabinetului EKG la sediul unității, cu începere ( prima probă) din data de
08.02.2024 , ora 10,00.
Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este 31.01.2024, ora 12,00.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la concurs poate participa orice persoana care îndeplinește cumulativ urmatoarele conditii:

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al U.E., a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii , de vechime în specialitate, și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercităriii unei profesii;
 8. nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
 9. are capacitate deplină de exercițiu;

Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condițiile de grad/treaptă profesională și specialitate, indiferent de nivelul studiilor (M, PL, SSD,S).

CONDIȚII SPECIFICE

 • copia certificatului de membru al OAMGMAMR cu viza pe anul 2024 pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical ;
 • copia certificatului de membru al OAMGMAMR pentru persoanele care nu exercită profesia de asistent medical ;
 • adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR.
 • 6 luni vechime în specialitate

FIȘA POSTULUI

DOSARUL DE CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform anexei nr.2 din HG 1336/2022
 • copia actului de identitate sau orice act alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;(se va prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică ( se vor prezenta și în original pentru verificare)
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului*;
 • certificat de integritate comportamentala din care să reiese că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,.
 • curriculum vitae, model comun european

-chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 50 lei, plătită la Casieria unității (taxa de concurs nu se restituie în cazul neprezentării la concurs sau dacă nu se obține postul pentru care a candidat)
*conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situatia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap ( se va prezenta și în original pentru verificare), emis in conditiile legii.


DEPUNEREA DOSARELOR


Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la Biroul Resurse Umane al spitalului pana la data de 31.01.2024, ora 12,00 iar în aceeași data sau cel mai tarziu în data de 01.02.2024, comisia de selectie a dosarelor va afisa rezultatul admiterii/ respingerii dosarului, pe baza îndeplinirii conditiilor de participare.

I.Concursul de ocupare a postului mentionat se va desfășura cu începere din data de 08.02.2024( proba scrisă), la ora 10,00, la sediul unității și va consta în douî probe, astfel:
-Proba nr.1-proba scrisa – ce va fi sub forma unui text grila cuprinzand 20 intrebari, fiecare întrebare notata cu 5 puncte- punctaj maxim -100 puncte
Pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de concurs va propune 40 de intrebari cu cel mult doua zile înainte de proba scrisa. În ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe, comisia de concurs stabileste cele 3 variante de test grila, fiecare varianta continand 20 intrebari. La data și ora începerii probei scrise, se va stabili, prin tragere la sorti de catre un candidat, varianta pentru concurs.
-Proba nr.2-interviul-în cadrul carora candidatii vor fi examinati în baza urmatoarelor criterii:

a) abilitati și cunoștinte impuse de functie
b) capacitatea de analiza și sinteza
c )motivația candidatului

d) comportamentul în situatiile de criză
e) abilitati de comunicare
f ) initiativă și creativitate
În funcție de cerintele de studii sau profesionale specifice postului criteriile de evaluare prevazute la lit. d) și e) sunt stabilite optional de catre comisia de concurs

Punctaj maxim- 100 puncte


Proba interviului va fi susținută doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.
În cazul în care numărul de candidați este mic și nu există contestații, în urma analizei și hotărârii comisiei de concurs, probele se pot desfășura în aceeași zi. Acest lucru va fi anunțat în timp util către toți candidații care au promovat prima probă, odata cu afișarea rezultatelor acesteia.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general, dar și individual, pentru fiecare dintre probe.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR


După afișarea rezultatelor, cadidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și interviului sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse se va face prin afișare la avizierul unității precum și pe pagina de internet a spitalului, imediat după soluționarea acestora.
Afișarea rezultatelor se va face imediat după încheierea fiecărei probe, în termen maxim de cel mult o zi lucrătoare, în funcție de numărul de candidați.
Afișarea rezultatelor concursului se va face după încheierea și notarea ultimei probe.

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL VACANT TEMPORAR DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL CABINETULUI EKG

 1. L. TITIRCA- URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE SINTEZE-Ed. Medicala 2011
 2. TESTE PENTRU ASISTENTI MEDICALI – BUCURESTI 2009 – sub egida OAMGMAMR;autori: VIOREL GHERGHINA, MIRCEA TIMOFTE, GHEORGHE NICOLAE.
 3. ORDINUL 1761/2021 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA SI STERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE SI PRIVATE, EVALUAREA EFICACITATII PROCEDURILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE EFECTUATE IN CADRUL ACESTORA, PROCEDURILE RECOMANDATE PENTRU DEZINFECTIA MAINILOR IN FUNCTIE DE NIVELUL DE RISC, PRECUM SI METODELE DE EVALUARE A DERULARII PROCESULUI DE STERILIZARE SI CONTROLUL EFICIENTEI ACESTUIA.
 4. ORDINUL 1101/2016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE.
 5. ORDINUL 1226/2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE SI A
  METODOLOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZA NATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE.
 6. LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI NR. 46/21.02.2003 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.
 7. ORDINUL NR. 1142/2013 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE PRACTICA PENTRU ASISTENTI MEDICALI GENERALIST!.
 8. 1150 DE TESTE NURSING, ELENA DOROBANTU, VALERIA GHIDU, MARIA ZAMFIR, CARTEA MEDICALA 2018.
  Tematica este constituită din continutul integral al cărților și actelor normative menționate mai sus.