SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT anunță încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOLJ, str. TRAJAN, nr.5, anunță încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, astfel:

MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ INTERNĂ – în cadrul liniei de gardă în specialități medicale.
MEDICI SPECIALIȘTl/PRIMARI ÎN SPECIALITATEA CHIRURGIE GENERALĂ – în cadrul liniei de gardă în specialități chirurgicale

Cei interesați vor depune, până la data de 08.03.2024 orele 12:00, la Compartimentul Resurse Umane, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/primar, certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polita de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455 alin(l) lit(e) sau f), la art.541 alin (1) lit.(d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;


Copie adeveriță privind codul de parafă;


Adeverință privind acordul unității sanitare unde are norma de bază (după caz);


Copia carnetului de muncă sau după caz adeverință care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;


Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;


Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

Curiculum vitae, model comun european;

Certificat de integritate comportamentală;

Selecția dosarelor va avea loc la data de 11.03.2024 ora 12:00.

În cazul în care numărul de candidați este mare, departajarea acestora se va efectua în urma susținerii unui interviu.
lnterviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 12.03.2024 începând cu orele 09:00 la sediul Spitalului Municipal Calafat, iar rezultatele interviului se afișează în data de 12.03.2024 pe site-ul unității.

DATE DE CONTACT COMPARTIMENT RESURSE UMANE tel. 0786256552