Concurs MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE LABORATOR

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT cu sediul în localitatea CALAFAT, jud. DOLJ, str. TRAJAN, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE LABORATOR;

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant temporar bugetat;

NlVELUL POSTULUI: funcție de execuție;

COMPARTlMENT/STRUCTURĂ: LABORATORULUI DE ANALlZE MEDICALE;

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi;

PERIOADA: determinată.

Concursul va avea loc la sediul UMF Craiova -medicină nouă, cu începere( prima probă) din data de
18.04.2024 , ora 10.00.

Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este 11.04.2024, ora 12.00.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la concurs poate participa orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al U.E., a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii , de vechime în specialitate, și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercităriii unei profesii;
 8. nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
 9. are capacitate deplină de exercițiu;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

❖ La concursul pentru postul de medic specialist, specialitatea Medicina de Laborator se pot prezenta medici specialiști în specialitatea Medicina de Laborator;
❖ Vechime în domeniul studiilor: stagiu de rezidențiat terminat.

Tematica si bibliografia de concurs sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea Examene -Tematica concursului de ocupare de post pentru medici specialiști.

DOSARUL DE CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform anexei nr.2 din HG J 336/2022
 • copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist (se vor prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin (]) lit. e) sau f), la art. 541 alin (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin (I) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completarile ulterioare; (este valabila 3 luni și se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • certificat de cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; (este valabil 3 luni și se depune la dosar în termen de valabilitate)
 • certificat de integritate comportamentală din care să reiese că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. l alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului*;
 • copia actului de identitate sau orice act alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;(se va prezenta și în original pentru verificare)
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; (se va prezenta și în original pentru verificare)
 • curriculum vitae, model comun european
 • chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 150 lei, platita la Casieria unitatii (taxa de concurs nu se restituie în cazul neprezentării la concurs sau dacă nu se obține postul pentru care a candidat)

*contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap ( se va prezenta și în original pentru verificare), emis în condițiile legii.

DEPUNEREA DOSARELOR

Dosaele de participare la concurs var fi depuse la Biroul Resurse Umane al spitalului până la data de 11.04.2024, ora 12.00 iar în aceeași data sau cel mai târziu în data de 12.04.2024, comisia de selecție a dosarelor va afișa rezultatul admiterii/ respingerii dosarului, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

I.Concursul de ocupare a postului menționat se va desfășura cu începere din data de 18.04.2024 ( proha scrisa), la ora 10.00, la sediul UMF Craiova -medicina nouă și va consta în două probe, astfel:


-Proba nr.1-proba scrisă -constă în 10 întrebări alcăltuite de către comisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise-punctaj maxim -100 puncte;

-Proba nr.2 -clinică-punctaj maxim-100 puncte.

Proba clinică va fi susținută doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.În cazul în care numărul de candidați este mic și nu există contestații, în urma analizei și hotărârii comisiei de concurs, probele se pot desfășura în aceeași zi.Acest lucru va fi anunțat în timp util către toți candidații care au promovat prima probă, odată cu afișarea rezultatelor acesteia.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, ca punctaj general, dar și individual, pentru fiecare dintre probe.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

După afișarea rezultatelor cadidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și proba practică sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse se va face prin afișare la avizierul unității precum și pe pagina de internet a spitalului, imediat după soluționarea acestora.

Afișarea rezultatelor se va face imediat dupa încheierea fiecărei probe, în termen maxim de cel mult o zi lucrătoare, în funcție de numărul de candidați.

Afișarea rezultatelor concursului se va face după încheierea și notarea ultimei probe.

DATE DE CONTACT BIROU RESURSE UMANE tel. 0786 256 552