REGULAMENT DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ IN ANUL 2024  PENTRU PERSONALUL  CONTRACTUAL DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CALAFAT

           Temei legal:

           Având în vedere  prevederile:

 • Ordonanței de Urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificata si completata la nivelul anului 2024
 • Hotararii de Guvern 215/2009-pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, modificata si completata;
 • Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Bugetului de venituri și cheltuieli  aprobat al Spitalului Municipal Calafat;
  • instituţiile şi autorităţile publice indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie,indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere;
  • in anul 2024, voucherele de vacanta se vor acorda numai pe suport electronic;
  • Spitalul Municipal Calafat, de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite la nivel de unitate, va acorda, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, in anul 2024, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere pe suport electronic, în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat;
  • in conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, conducerea Spitalului Municipal Calafat a dispus  întocmirea Regulamentului  privind modul de acordare a voucherelor de vacanță, modul de calcul al valorii voucherelor de vacanţă, exonerările și excepțiile, dar și modalitatea și perioada de acordare pentru anul 2024.

Art.1 (1) În scopul recuperării şi întreţinerii capacităţii de muncă și a motivării personalului din cadrul Spitalului Municipal Calafat, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanță, în valoare de 1600 lei pentru un salariat, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare (personalului ale carui salarii de baza nete din luna anterioara acordarii voucherelor de vacanta sunt de pana la 8.000 lei).

 • În înţelesul prezentului Regulament, termenul “voucher de vacanţă” va fi interpretat ca făcând referire  la voucherul de vacanţă pe suport electronic. Voucherele de vacanţă pe suport electronic reprezinta un suport electronic ce va fi incarcat de unitate cu suma corespunzatoare fiecarui salariat, conform regulilor si modului de acordare mentionat mai jos, suport ce va contine inscrise sau stocate elemente obligatorii de identificare a salariatului, unitatii, etc.( nume si prenume,CNP, denumirea unitatii, PIN, perioada de valabilitate, etc)
 • Voucherele de vacanţă sunt integral suportate prin transferuri din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate;

(4) Voucherele de vacanță se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat in perioada 01.01-31.12.2024. Tabelul nominal cu beneficiarii de vouchere de vacanta va fi aprobat de conducerea unitatii, putand exista salariati care, pe baza de declaratie pe propria raspundere, nu doresc sa beneficieze de voucherul de vacanta ce se poate acorda conform prezentului regulament. Declaratia pe proprie raspundere poate fi depusa in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea prezentului regulament, la Compartimentul Resurse Umane al unitatii.

(5) Voucherul de vacanţă pe suport electronic, are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii, fara ca prin aceasta sa se inteleaga valabilitatea suportului electronic.

Art.2 (1)   În conformitate cu prevederile art.106 din  Legea 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,care stabilește că salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile, iar drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru, pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă  cu timp partial, valoarea corespunzătoare a voucherelor de vacanță  va fi calculată,corespunzator, adică timpul individual de lucru / program normal de lucru, program normal căruia îi corespunde valoarea de 1600 lei.

(2) Voucherele de vacanță  se acordă integral personalului angajat din cadrul Spitalului Municipal Calafat în perioada de referință  prevăzută de art.1 alin.(2) din  Ordonanța de Urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv personalului care beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal și concediu pentru îngrijire copil bolnav, considerate perioade de activitate prestată conform art. 145 alin.(4) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

 (3) Voucherele de vacanță nu se acordă personalului din cadrul Spitalului Municipal Calafat, care beneficiază de  concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, sau care au activitatea suspendată ptr. concediu fără plată si salariaților plecați din unitate la data acordării voucherelor de vacanță

– Lista cu personalul beneficiar de vouchere de vacanta se intocmeste cu personalul angajat al unitatii  la data acordarii voucherelor de vacanta si este aprobata de conducerea unitatii, conform legislatiei in vigoare.

 (4) În cazul cumulului de funcții voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul unde personalul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii.

(5) În situațiile în care angajații cu contract individual de muncă din cadrul Spitalului Municipal Calafat la data acordarii voucherelor de vacanta, au fost prezenți partial la serviciu  în perioada  1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024, din diverse motive (angajare în cursul perioadei, revenire din concedii de îngrijire copil sau concedii fără plată), valoarea voucherelor de vacanță se va acorda după următorul mod de calcul: 1600 lei (valoare unui voucher de vacanță acordat pentru perioada de referință, menționată mai sus) se imparte la 12 luni si se inmulteste cu numarul de luni lucrate.

(5) In cazul in care, in urma calculului mentionat la alin.(5) rezulta valori cu zecimale, atunci valoarea nominala a voucherelor de vacanta se va rotunji in favoarea salariatului.

(6)Voucherele de vacanta se impoziteaza conform legii, prin retinerea cotei de 10%-impozit, aferenta sumei respective, precum si a cotei de 10% – contributie de asisgurari sociale de sanatate,  la drepturile salariale ale lunii in care acestea se acorda.

Art.3 (1) Salariații care primesc  vouchere de vacanţă, sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada de valabilitate a voucherului și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice, care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement, conform art.23 din HG nr. 215/2009.

(2) Se interzice beneficiarului:

 – utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;

 – primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea alimentată a voucherului de vacanţă;

 – comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

(3) Sistemul voucherelor de vacanta pe suport electronic organizat de catre unitatile emitente in colaborare cu angajatorii trebuie sa permita beneficiarilor voucherelor de vacanta pe suport electronic accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a voucherelor de vacanta transferate beneficiarilor. Angajatorul este obligat sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic. Acest lucru se va realiza prin anunt scris postat pe pagina de internet si la avizierul unitatii.

(4) In cazul voucherelor alimentate pe suport electronic ,la sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau in cazul incetarii raporturilor de munca, angajatorul va solicita unitatii emitente restituirea sumelor respective. In acest scop ,angajatorul va comunica in timp util toate informatiile relevante unitatii emitente,pentru ca aceasta sa poata face restituirea sumelor respective catre angajator.

(5)  Utilizarea de catre beneficiar de vouchere de vacanta pe suport electronic necuvenite il va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor catre angajator.Plata acestor sume se va face prin retinerea de catre angajator, pe statul de plata al drepturilor salariale, a sumelor necuvenite, reprezentind contravaloare vouchere.

(6) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu 3 pana la 6 puncte-amenda:

– Utilizarea de catre beneficiari a voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23, constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune si se sanctioneaza cu 2 pana la 6 puncte-amenda.
 Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit in conditiile legii. Contraventiei mentionate ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin afisare la avizierul unitatii si postare pe pagina de internet a spitalului.