CRITERII INTERNARE

DOCUMENTELE PRIN CARE SE ATESTĂ CALITATEA DE ASIGURAT ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SUNT, DUPĂ CAZ:
• Adeverinţa De Asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căruia este înscris asiguratul sau documentul rezultat
• prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor.
• Cardul Naţional De Asigurări Sociale De Sănătate.
(Ordin 581 /2014 NORME METODOLOGICE
pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat)

A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
PENTRU ACESTE SERVICII MEDICALE, NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE.
Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
c) naşterea.
Nota. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, se acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Serviciile spitaliceşti acordate sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.
În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

FACTORII DE CARE TREBUIE SĂ SE ŢINĂ CONT CUMULATIV ÎN LUAREA DECIZIEI DE INTERNARE ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ SUNT:
a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor spitalului.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.

SERVICIILE MEDICALE SPITALICEŞTI ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ ŞI DE ZI SE ACORDĂ PE BAZA BILETULUI DE INTERNARE ELIBERAT DE:
– medicul de familie;
– medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
– medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
– medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC,
– medicii de medicina muncii.

NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:
PENTRU SPITALIZARE CONTINUĂ:
– naştere
– urgenţe medico-chirurgicale
– boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament
– bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital
– cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
– transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire
– transferul interspitalicesc
– pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României

LA INTERNARE BOLNAVUL VA PREZENTA :
• ACTUL DE IDENTITATE
• ADEVERINŢA DE ASIGURAT ELIBERATĂ PRIN GRIJA CASEI DE ASIGURĂRI ÎN EVIDENŢA CĂRUIA ESTE ÎNSCRIS ASIGURATUL sau
• CARDUL NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
• BILET DE TRIMITERE INTERNARE
• ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA sau
• ADEVERINTA DE ELEV/ STUDENT sau
• ADEVERINTA DE LA SOMAJ sau
• ADEVERINTA COASIGURAT sau
• CUPON PENSIE

• Documente medicale justificative pt afectiunile cronice din care sa rezulte medicamentele si dozele zilnice prescrise
NU UITATI!
• Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
• Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.
Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?
Nu uitati ca in calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si
obligatii.
Drepturile asiguratilor:
• sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la
care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
• sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
• sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu,
in conditiile legii;
• sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
• sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
• sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
• sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
• sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
• sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
• sa beneficieze de dispozitive medicale;
• sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
• sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
• sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
• sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate:
Ce trebuie sa faca asiguratul?
Obligatiile asiguratilor:
• sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
• sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
• sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
• sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
• sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
• sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
• sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
• sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.