Declarația managerului privind implementarea Sistemului de Management al Calității

Subsemnatul dr. Niță Dorin Stelian, având funcția de manager al Spitalului Municipal Calafat, cu sediul în localitatea Calafat str. Traian, nr. 5, județul Dolj, tel. 0251230606, fax. 0251230746, e-mail: spitalcalafat@gmail.com, prin prezenta declarație mă angajez să:

 • comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectării cerințelor legale și de reglementare;
 • să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
 • să conduc analizele managementului;
 • să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vederea îmbunățățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare în vigoare.

Viziunea conducerii Spitalului Municipal Calafat în domeniul calitatii este de a dobandi si mentine o înaltă reputatie a spitalului prin calitate, iar calitatea și standardul serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie o recomandare pentru pacientii nostri!

Misiunea spitalului nostru este de a furniza servicii medicale integrate si aliniate la principiul “Imbunatatirii continue”.

Pentru realizarea misiunii și viziunii noastre și a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 1. dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate a populației din regiunea Oltenia și nu numai.
 2. asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 3. asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 4. respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului;
 5. orientarea managementului organizațional, pe baze clinice, pentru susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 6. abordarea integrată, inter- și multidisciplinară a pacientului în managementul de caz;
 7. promovarea eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 8. asigurarea continuității asistenței medicale în cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și după externare prin colaborare cu mediciide familie și medicii specialiști din ambulator;
 9. promovarea prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 10. protejarea mediului;

Obiectivele noastre, privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacientului sunt:

 • plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă a întregului personal și învățarea din erori;
 • organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesiniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
 • colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter- și multidisciplinară;
 • asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a protocoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.
 • pacientul să devină prioritatea noastră, obiectiv pentru tot personalul,
 • personalul să manifeste compasiune, să trateze fără discriminare și respecte demnitatea vieții umane,
 • personalul medico- sanitar să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea, să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare,
 • îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite prin aplicarea de noi metode de lucru

Pentru ca spitalul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele obiective generale pentru partile interesate:

 • Pacienți: Orientarea catre pacient prin cresterea încrederii în serviciile noastre medicale, precum si prin dezvoltarea permanenta a gamei de servicii.
 • Angajați: Demonstrarea calitatii serviciilor personalului nostru prin angajamentul său, prin cresterea gradului de integritate profesionala, a competentei, instruirii si experientei.
 • Comunitatea: Asigurarea cu consecventa a activității de prevenire prin educatie sanitară, a unui dialog deschis si pragmatic cu reprezentantii comunitatii.

Acestă declarație este disponibilă tuturor persoanelor, atât angajaților noștri cât și părților externe organizației, fiind astfel publicată pe website-ul spitalului.

În sensul respectării prezentei și pentru asigurarea aplicării prevederilor documentelor sistemului de management al calității, înțeleg necesitatea funcționării la nivelul spitalului a Structurii de Management al Calității, structură a cărei activitate mă angajez să o susțin.

Prezenta declarație intră învigoare la data aprobării, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal al spitalului.

MANAGER

Dr. Niță Dorin Stelian