Declarația SNA 2021-2025

DECLARAȚIE, privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Spitalului Municipal Calafat pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 1269/2021 a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obectivelor, măsurilor din strategie şi a resurselor de verificare a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,

Managerul Spitalului Municipal Calafat şi personalul contractual angajat al instituţiei, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025 şi recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă, precum si conflictul de interese si incompatibilitati şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.

In acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând lupta anticorupţie şi promovând integritatea, prioritatea interesului public şi transparenţa procesului decizional, prin măsuri active de promovare a integrităţii instituţionale.

Având ca repere principale valorile fundamentale şi principiile promovate de SNA, conducerea şi personalul instituţiei îşi asumă implementarea măsurilor care să conducă la prevenirea, educaţia şi combaterea în domeniul corupţiei şi exprimă ferm şi fără echivoc, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale corespunzătoare, se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a sarcinilor si atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea sarcinilor si atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele ce incumbă din sarcinile si atribuţiile de serviciu pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.

Contribuie la reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor şi asigură implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA.

Autoevaluează anual şi informează Ministerul Sanatatii si Ministerul Justitiei cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituţiei precum şi referitor la stadiul implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

MĂSURI CONCRETE luate în cadrul Spitalului Municipal Calafat:

  1. Constituirea CONSILIULUI ETIC care funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Calafat;
  2. Codul de conduită, etică şi deontologie profesională a personalului contractual încadrat în Spitalul Municipal Calafat;
  3. PS – 06 – Procedura de sistem privind etica, integritatea, acordarea de consultanta si asistenta etica personalului contractual încadrat în Spitalul Municipal Calafat;
  4. PS – 04 – Procedura de sistem privind semnalarea neregularităţilor;
  5. Constituirea COMISIEI DE MONITORIZARE a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Spitalului Municipal Calafat, cu accent deosebit pe standardul I- Etica, Integritatea şi a standardului VIII- Managementul riscului;
  6. Implicarea structurilor organizaţionale interne din cadrul Spitalului Municipal Calafat în respectarea şi implementarea prevederilor

Această declarație a fost adoptată, în data de 22.03.2022, de către 

Manager,

Dr. Niță Dorin Stelian