Informare achiziții publice

INFORMARE PRIVIND PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȊN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Calafat este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Municipal Calafat sunt următoarele: Str. Traian, nr. 5, Calafat, Jud. Dolj.

 DE CE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

In scopul îndeplinirii cerinţelor legale privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice, colectăm și prelucrăm date cu caracter personal atât despre angajații Spitalul Municipal Calafat desemnați să facă parte din comisia de evaluare cât și despre angajații/reprezentanţii participanților la procedura de achiziție.

Ȋn momentul participării la o procedură de achiziție publică putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, serie și număr carte de identitate, semnătură, CNP șamd);
 • Contact (adresă, e-mail, telefon şamd);
 • Informații profesionale (locul de muncă, funcția, profesia, istoricul profesional, educație, calificări profesionale șamd).

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul declarațiilor persoanelor implicate în procedura de achiziţie publică;
 • în vederea întocmirii DUAE şi publicării în SICAP;
 • ȋn vederea ȋntocmirii dosarului achiziției publice;
 • în vederea derulării contractelor.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi ȋn participarea ca membru ȋntr-o comisie de evaluare sau ȋn acceptarea ofertei pentru participarea la o procedură de achiziție publică.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/2006;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic;
 • Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevăzute ȋn regulament
Prelucrarea datelor angajaților implicaţi în procedura de achiziţie publică (iclusiv DUAE şi publicare în SICAP) Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale
Prelucrarea datelor angajaţilor si reprezentanţilor participanţilor necesare pentru întocmirea dosarului achiziţiei publice Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale
Prelucrarea datelor reprezentanţilor participanţilor necesare în vederea derulării contractelor Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului. Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale

 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Dolj;
 • Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi a României, SICAP, ANAP, CNSC;
 • CNAS, CJAS Dolj;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instanţe judecătorești.

 CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Municipal Calafat.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea acestora, restricţionarea prelucrării precum și de a vă adresa unei instanţe de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email  dpo@mail.spitalcalafat.ro.