Informare angajați

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANGAJAȚI)           

Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Calafat este un operator de date. Datele de contact ale spitalului sunt: Str. Traian, nr. 5, 205200, Calafat, Judetul Dolj.

 DE CE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 Spitalul Municipal Calafat colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și  pentru îndeplinirea cerinţelor legale şi a unei sarcini ce serveşte unui interes public.

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau în cazul angajării la Spitalul Municipal Calafat, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate, șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație, șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu, șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii privind programarea la vaccin (dată, oră, centru de vaccinare, status programare – programat, finalizat, anulat);
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare, șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate, șamd);
 • Identificatori online (adresă email, IP, user, șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

CATEGORIILE DE DATE MENŢIONATE SUNT PRELUCRATE ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:

 în cazul gestionării contractelor individuale de muncă;

 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul participării la cursuri organizate de spital, programe educaţionale de dezvoltare profesională continuă, programe de formare, programe de studii complementare, educație medicală continuă, programe de specializare, etc.;
 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de vaccinare împotriva diferitelor boli;
 • în cazul în care veți participa la un proces de recrutare în calitate de membru al comisiei de concurs;
 • în cazul în care veți face parte din alte comisii în cadrul spitalului (ex. comisii de disciplină, comisii de recepție, etc.);
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul Municipal Calafat sau în derularea contractului de muncă.

 TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/ 2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227 / 2015, Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;
 • Lege nr. 62/2011- Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestuia cu modificarile și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8 /2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natura personala Condiții prevazute ȋn regulament
Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare, primite direct de la candidați sau prin intermediul site-urilor de recrutare Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

Prelucrarea datelor angajaților necesară pentru îndeplinirea condițiilor contractuale dintre Spitalul Municipal Calafat şi angajați, pentru transmiterea anumitor informaţii instituţiilor statului şi pentru susţinerea activităţii sindicale.

 

 

 

Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale;

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Prelucrarea categoriilor sensibile de date este necesară pe baza faptului că organizația își îndeplinește obligațiile legale și prelucrează date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului. Art.9(2)h, date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;

 

 

 

Prelucrarea categoriilor sensibile de date privind starea de sănătate a angajatului este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice. Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice.

 

Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului şi afişarea pe site-ul https://spitalcalafat.ro/ a declarațiilor de avere şi de interese. Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale.

 

Monitorizarea accesului, a email-urilor si a traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale spitalului. Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale,

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

   

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Dolj;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF, Curtea de conturi;
 • CNAS, CJAS Dolj, SNSPMPDSB;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS);
 • Sindicate;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instanţe judecătorești, Servicii de asistenţă socială;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • Colegiul Medicilor;
 • Furnizori de servicii (ex.: instituții bancare, furnizori servicii IT, etc.).

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

 Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat şi instruit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

 Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Municipal Calafat.  

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email : dpo@mail.spitalcalafat.ro.