Laborator analize medicale

Investigații care sunt decontate de către Casa de Asigurări

 

Nr. crt. Denumire analize decontate
 

HEMATOLOGIE

1. Hemoleucograma completa*1)*16)
2. Numarare reticulocite
3. Examen citologic al frotiului sangvin*3)
4. VSH*l)
5. Determinare la gravida a grupului sanguin (ABO) *1)*16)
6. Determinare la gravida a grupului sanguin Rh *1)*16)
7. Timp Quick si INR*1)*16)
, 8. APTT*l6)
9. Fibrinogen *1)*16)
 

BIOCHIMIE

10. Proteine totale serice*1)*16)
11. Electroforeza proteinelor serice* I)
12. Uree serica*l)*16)
13. Acid uric seric*1)*16)
14. Creatinina serica*1)*16),cu estimarea ratei de filtrare glomerulara**)
15. Bilirubina totala*1)*16)
16. Bilirubina directa* l)* 16)
17. Glicemie*1)*16)
18. Colesterol seric total*1)
19. HDL colesterol*1)
20. LDL colesterol*l)
21. Trigliceride serice*1)
22. TGP (ALT) *1)*16)
23. TGO (AST) *1)*16)
24. Gamma GT*1)*16)
25. Fosfataza alcalina*1)*16)
26. Sodiu seric*l)*l6)
27. Potasiu seric* I)*16)
28. Calciu seric total* I)*16)
29. Calciu ionic seric*1)*16)
30. Magnezemie*1)*16)
31. Sideremie*1)*16)
32. Examen complet de urina(sumar+sediment) *1)*16)
33. Raport albumina/creatinina intr-un esantion de urina spontana*l)*8)
34. Dozare glucoza urinara*1)
35. Creatinina urinara)*8)
36. HBAlc *10)*16)
37. Amilaza serica
38. LDH-Lactat dehidrogenaza
  IMUNOLOGIE si IMUNOCHIMIE
39. TSH*1)*16)
40. FT4*1)*16)
41. Ag HBs*l)* 16)
42. Anticorpi Anti HCV*l)*16)
43. Testare HIV la gravida*1)*16)
44. ASLO*l
45. VDRL* l)sau RPR*1)*16)
46. Confirmare TPHA*4)

 

47. Antigen Helicobacter Pylori*1)
48. Complement C3
49. Proteina C reactiva*1)*16)
50. Factor reumatoid*1)
51. ATPO
52. PSA*l)
53. Free PSA*6)
 

MICROBIOLOGIE

 

Exudat faringian

54. Examen bacteriologic exudat faringian*1)*16), cultura si identificare
55. Examen fungic din exudat faringian *11) – cultura si identificare pana la nivel de

specie

 

Examen urina

56. Urocultura *1)*16)

– Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana

 

Examene materii fecale

57. Coprocultura *1) – cultura si identificare bacteriana
58. Examen coproparazitologic *1)
59. Depistare hemoltagii oculte *1)
  Examene din secretii genitale
60. Examene din secretii vaginale

– Examen microscopic nativ si/sau colorat *1)*16)

61. Examene din secretii vaginale – cultura si identificare bacteriana
62. Examene din secretii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide

*16), prin metode de cultivare

63. Examene din secretii vaginale

– Examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura si identificare fungica

*1)*16)

 

Examene din secretii uretrale

64. Examene din secretii uretrale *1) microscopic colorat, cultura si identificare bacteriana
 

Examene din secretii otice

65. Examen din secretii otice *12) – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
 

Examene din secretii nazale

66. Examen bacteriologic exudat nazal, cultura si identificare Staphylococcus

aureus (MRSA/MSSA) *13)

 

Examene din secretii conjunctivale

67. Examen microbiologic din secretii conjunctivale *14) – Examen

microscopic, cultura si identificare bacteriana

 

Examene din colectie purulenta

68. Examen bacteriologic din colectie purulenta *1) – Examen microscopic

nativ si colorat, cultura si identificare fungica

 

Testarea sensibilitatii Ia substante antimicrobiene si antifungice

69. Antibiograma *5)
70. Antifungigrama *5)

 

NOTA I:

*) Un set cuprinde I – 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialitațile oncologie și hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele ‘inscriu pe buletinele de analiza rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. In situatia în care pe buletinele de analiza nu este înscrisa rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF), investigatia nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie și de medicii cu supraspecializare/competenta/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) lnvestigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie numai pentru gravide și contacții cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare

*4) Se deconteaza numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fara recomandarea medicului de familie

*5) Se deconteaza numai în cazul în care cultura este pozitiva, fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitatile clinice, pe raspunderea medicului de laborator/microbiologie medicala. Se deconteaza o antibiograma/antifungigrama, dupa caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomanda pentru bolnavii cu afectiuni oncologice, de catre medicii de specialitate din specialitatile clinice oncologie și hematologie și de catre medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferential al cancerului de prostata. Aceasta investigatie se deconteaza și fara recomandarea medicului de specialitate din specialitatile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafina, sectionare, colorare hematoxilin-eozina și diagnostic histopatologic.

*8) lnvestigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguratii care au evidentiat pe biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice management de caz.

*9) lnvestigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de varsta 2 – 5 ani inclusiv, in cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) lnvestigatii paraclinice ce pot ti recomandate de medicii de familie cu completarea campultii corespunzator preventiei, pentru asiguratii adulti care nu prezinta simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu varsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezinta unul sau mai multi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordarii altor tipuri de consultatii, daca persoana nu a mai efectuat investigatiile recomandate în ultimele 6 !uni.

*11) lnvestigatii ce pot fi solicitate de catre medicii cu specialitatea boli infectioase, oncologie și de medicii specialiști care supravegheaza bolnavii cu transplant.

*12) lnvestigatii ce pot fi solicitate și recoltate de catre medicii cu specialitatea ORL.

*13) lnvestigatia se recomanda numai în contextul unor infectii tegumentare recurente care sugereaza existenta portajului.

*14)1nvestigatii ce pot fi solicitate și recoltate de catre medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15)  lnvestigatii ce pot fi solicitate și recoltate de catre medicii cu specialitati chirurgicale.

*16) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultatiilor de monitorizare a evolutiei sarcinii.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene și fungice, pretul indude toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultura și identificare.

NOTA 3: Toate examinarile histopatologice, citologice și imunohistochimice (cu exceptia testelor imunohistochimice) din pachetul de baza din ambulatoriu se efectueaza numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: lnvestigatiile paraclinice – analize de laborator recornandate de rnedicul de farnilie urmare a consultatiilor preventive pentru copii cu varsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru persoanele asirnptornatice peste 18 ani, prevazute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota I de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trirnitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigatii paraclinice și are completat campul corespunzator preventiei.

NOTA 5: Pentru evaluarea periodica a pacientilor deja diagnosticati cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă și se deconteaza în conditiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale cu scop curative.