Modalitatea de soluţionare a cererilor conform GDPR

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR DE EXERCITATRE A DREPTURILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016

Spitalul Municipal Calafat primeşte, analizează şi soluţionează solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter
personal care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit
în continuare RGPD.

RGPD oferă persoanelor vizate dreptul de a accesa informațiile personale pe care le deține Spitalul Municipal
Calafat. Scopul unei astfel de solicitări de acces este de a da posibilitatea persoanelor vizate să confirme exactitatea
datelor cu caracter personal și de a verifica legalitatea prelucrării pentru a le permite, dacă este necesar, exercitarea
drepturilor prevăzute de regulament.

Spitalul Municipal Calafat trebuie să răspundă tuturor solicitărilor de acces ȋntr-un termen de maxim 30 de zile,
informațiile fiind oferite în mod normal gratuit.
Solicitările se înaintează personal sau de către mandatarul persoanei vizate. În cazul soţilor sau rudelor până la gradul
al doilea inclusiv, se anexează o declaraţie pe propria răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane,
se anexează procura notarială.

Solicitările trimise se semnează olograf sau electronic, iar în cazul petiţiilor trimise electronic care nu pot fi semnate,
Responsabilul cu Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal Calafat poate solicita confirmarea
corectitudinii datelor transmise electronic.

Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a unei solicitări este obligatorie furnizarea următoarelor date ale
solicitantului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă. În cazul în care solicitarea este depusă
electronic este obligatorie furnizarea adresei de poştă electronică a solicitantului.

De asemenea, atunci când se constată că datele completate în solicitare sau în documentele transmise sunt incomplete
sau insuficiente, Responsabilul cu Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal Calafat poate cere persoanei
vizate să transmită informaţii suplimentare pentru a putea analiza sau rezolva solicitarea. Un nou termen de cel mult
30 de zile poate să curgă de la data furnizării de informaţii suplimentare.

În cazul în care o persoană adresează mai multe solicitări, pentru aceleaşi chestiuni, acestea se conexează, solicitantul
urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate solicitarile primite. În cazul în care o personă revine
cu o nouă solicitare prin care reclamă aceleaşi aspecte semnalate într-o solicitare anterioară la care a primit răspuns,
solicitarea se anexează la prima solicitare şi se clasează, fără a se mai trimite un răspuns solicitantului.

Atunci când o solicitare este în mod vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului ei repetitiv,
Spitalul Municipal Calafat poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza
tratarea acesteia. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine Responsabilul cu
Protecţia Datelor desemnat de Spitalul Municipal Calafat.

Pentru mai multe detalii despre depunerea unui solicitări, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor
la adresa de e-mail dpo@mail.spitalcalafat.ro.