Drepturile persoanelor vizate conform GDPR

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016 Conform art. 15 – 22, persoanele vizate au un număr de drepturi în cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea includ: 

DREPTUL LA TRANSPARENŢA informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate. Astfel, Spitalul Municipal Calafat furnizeazǎ informări cu privire la prelucrările de date efectuate, atȃt în zonele de acces în instituţie și la avizierele din interiorul instituţiei precum și pe site-ul web al spitalului www.spitalcalafat.ro.

DREPTUL DE ACCES. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obţine o copie a datelor deţinute nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

DREPTUL LA RECTIFICARE. Reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului să remedieze inexactitățile privind datele cu caracter personal stocate în legătură cu acesta. În anumite circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană poate cere operatorului să completeze datele sau să înregistreze informații suplimentare.

DREPTUL DE A FI UITAT (ȘTERGEREA). Ȋn anumite situații, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, acest drept se aplicǎîn cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau dacǎ individul își retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există cateva excepții: dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor.

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII. Ȋn anumite cazuri, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării pentru o anumită perioadă de timp în care operatorul trebuie să verifice exactitatea datelor sau să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

DREPTUL LA PORTABILITATE. Persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile să-i fie furnizate într-o formă structurată, frecvent utilizată, care să poată fi interpretatǎ automat prin intermediul unui program informatic, astfel încât aceasta să poată fi trimisă altui operator de date. Acest lucru se aplică numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate (nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizată le-a furnizat operatorului și numai atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului sau a unui contract.

DREPTUL LA OBIECȚIE. Persoanele vizate au dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări. Exceptȃnd cazul ȋn care prelucrarea datelor se face ȋn scopul marketing-ului direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct), persoana vizată trebuie să demonstreze motivele pentru care se opune unei prelucrări.

DREPTURI LEGATE DE LUAREA DECIZIILOR ȘI PROFILAREA AUTOMATĂ. Dreptul se referă la decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative asupra unui individ. Persoanele vizate au dreptul să nu se supună deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Atunci când se utilizează profilarea, trebuie luate măsuri pentru a asigura securitatea și fiabilitatea serviciilor. Decizia automată bazată pe date sensibile poate fi făcută numai cu acordul explicit al persoanei vizate.

Tabelul următor prezintă drepturile disponibile persoanelor vizate în funcție de criteriul legal al prelucrării făcute de Spitalul Municipal Calafat.

 

 

Pentru a transmite o cerere de exercitate a drepturilor descrise mai sus, vă rugăm să utilizați formularul de mai jos.

Orice solicitare facută pentru a invoca oricare dintre drepturile anterioare va fi tratată prompt, în termen de o luna de la primirea cererii sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate pentru soluționarea acesteia.

Formular exercitare drepturi conform Regulamentului UE 679/2016 

Atunci când solicitați date cu caracter personal despre dumneavoastră sau exercitarea drepturilor conform Regulamentului UE 679/2016, conform art. 15 – 22, este necesar sa furnizați o dovadă a identității împreună cu acest formular.

Dacă solicitați date cu caracter personal în numele unei alte persoane vizate, este necesar sa descrieți relația cu persoana vizatǎ, să transmiteți solicitarea scrisǎ și semnatǎ a acestuia și o copie a dovezii identității dumneavoastrǎ împreunǎ cu acest formular.

Detalii persoană vizată

Nume și prenume  
CNP  
Telefon / E-mail  
Adresă  
Descriere detaliată solicitare:

 

 

Detalii suplimentare solicitare:

 

 Date de identificare și contact (terțǎ parte)

Nume și prenume  
Telefon / E-mail  
Adresă  
Relația cu persoana vizată:

 Declarație

Certific cǎ informațiile furnizate ȋn acest formular sunt corecte ținȃnd cont de informațiile deținute. Sunt de acord cu faptul că spitalul va lua măsuri rezonabile pentru a stabili identitatea înainte de eliberarea datelor cu caracter personal.Solicit spitalului să îmi furnizeze o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizatǎ a acestui formular. Am anexat următoarele:  

O copie a dovezii de identitate a persoanei vizate

O copie a dovezii de identitate a terței pǎrti

Nume și prenume

 

Semnătura

 

Data

 

Trimiteți formularul completat la: dpo@mail.spitalcalafat.ro sau la secretariatul spitalului.