Regulament intern

 

 

CUPRINS Pagina
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 3
CAPITOLUL II – CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL CALAFAT 3
CAPITOLUL III – CONSILIUL MEDICAL – CONSILIUL ETIC 18
CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, FINANȚAREA

SPITALULUI

22
CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI 24
CAPITOLUL VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJAŢILOR 28
CAPITOLUL VII – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENŢILOR 32
CAPITOLUL VIII – TIMPUL DE MUNCĂ 34
CAPITOLUL IX – ACCESUL ÎN PERIMETRUL SPITALULUI 39
CAPITOLUL X – SANCȚIUNI DISCIPLINARE 42
CAPITOLUL XI – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 45
CAPITOLUL XII – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 46
CAPITOLUL XIII – INSTRUCȚIUNI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 47
CAPITOLUL XIV – SUPRAVEGHEREA VIDEO 53
CAPITOLUL XV – NORME OBLIGATORII 55
 

CAPITOLUL XVI – DISPOZIŢII FINALE

56

 

Spitalul este unitatea sanitară care asigură asistenţa medicală completă de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi şi ambulatoriu de pe teritoriul arondat.

Regulile de disciplină stabilite prin Regulamentul de ordine interioară sunt în deplină concordanţă cu prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea 53/2003, cu Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările ulterioare, precum şi cu Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/26.07.2004.

Spitalul Municipal Calafat este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Calafat. Sediul unităţii este în municipiul Calafat, str. Traian, nr. 5.

Sindicatul reprezentativ la nivelul Spitalului Municipal Calafat este Sindicatul Sanitas.

Prezentul regulament se completează la nevoie cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului.

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Regulamentul Intern se aplică tuturor angajaţilor din spital, indiferent de durata contractului de muncă.

 • Fumatul este interzis in unităţile sanitare;
 • Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru:
  1. personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare;
  2. firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact).

 

Art. 2. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL CALAFAT

 

Conducerea Spitalului Municipal Calafat se realizează prin:

 • consiliul de administraţie;
 • manager;
 • comitetul director; sprijinită de:
  • consiliul medical;
  • consiliul

 

Art. 3. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Calafat, are urmatoarea componenta:

-2 reprezentanti ai Consiliul Local

-1 reprezentant al Primariei Municipiului Calafat

-2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Dolj

Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie.

Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin. (2) si (3) din OUG 48/2010.

Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

 1. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
 2. organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
 3. aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 4. avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
 5. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
 6. propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la 180 alin. (1) si la art. 1833 alin. (1)din Legea 95/2006.

Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

 

Art. 4. MANAGERUL

Conform dispozitiei nr. 471/15.07.2021 emisa de catre primarul Municipiului Calafat, incepand cu data de 15.07.2021, d-l dr. Nita Dorin Stelian, nominalizat in urma concursului sustinut, se numeste in functia de manager al Spitalului Municipal Calafat.

Managerul încheie contract de management cu Primăria Municipiului Calafat.

 

Art. 5. Obligaţiile managerului în conformitate cu prevederile Ordinului 1384/2010:

Obligatiile managerului in domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice sunt urmatoarele:

 1. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii;
 2. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;
 3. repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;
 4. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;
 5. organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director;
 6. numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director;
 7. incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in conditiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;
 8. prelungeste, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 9. inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acestea;
 10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situatia in care desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in conditiile legii;

 

 1. numeste in functie sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in conditiile legii si incheie cu acestia, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii in functie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;
 2. solicita consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere, in conditiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevazut la pct. 11 nu se incheie in termen de 7 zile de la data stabilita in conditiile mentionate;
 3. deleaga unei alte persoane functia de sef de sectie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezinta niciun candidat in termenul legal;
 4. repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de sefi de sectie, de laborator si de serviciu medical ocupate in conditiile prevazute la pct. 13;
 5. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;
 6. infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., al caror mod de organizare si functionare este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;
 7. realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;
 8. aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in

vigoare;

 1. negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital, cu exceptia spitalelor din

subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, carora li se aplica reglementarile specifice in domeniu;

 1. raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reinnoirea acesteia ori de cate ori situatia o impune;
 2. raspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de catre personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 3. propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii;
 4. in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora;
 5. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;
 6. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educatie medicala continua (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, in conditiile legii;
 7. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform

Obligatiile managerului in domeniul managementului serviciilor medicale sunt urmatoarele:

 1. elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului;
 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 

 1. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
 2. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 3. elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;
 4. indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;
 5. dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract;
 6. desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului;
 7. raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;
 8. raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;
 9. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;
 10. urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;
 11. negociaza si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;
 12. raspunde, impreuna cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
 13. negociaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 14. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate

private;

 1. poate incheia contracte cu directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului

Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 1. poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete;
 2. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora;
 3. raspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora;
 4. raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, dupa caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, dupa stabilizarea functiilor vitale ale acesteia;
 5. raspunde de asigurarea, in conditiile legii, a calitatii actului medical, a respectarii conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de catre spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor.

 

Obligatiile managerului in domeniul managementului economico-financiar sunt urmatoarele:

 1. raspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior, dupa avizarea acestuia de catre consiliul de administratie, in conditiile legii;
 2. raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;
 3. raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii;
 4. raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
 5. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli unitatilor deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, in functie de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii;
 6. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli consiliului local si/sau judetean, dupa caz, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale;
 7. aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;
 8. aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la propunerea comitetului director;
 9. raspunde, impreuna cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico- financiare la nivelul sectiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;
 10. identifica, impreuna cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 11. indeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;
 12. raspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei din

Obligatiile managerului in domeniul managementului administrativ sunt urmatoarele:

 1. aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare, dupa avizarea prealabila de catre directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, directia medicala sau structura similara acesteia din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie ori Ministerul Sanatatii, dupa caz;
 2. reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
 3. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;
 4. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
 5. incheie contracte de colaborare cu institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;
 6. incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetarii, pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;
 7. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 8. raspunde de obtinerea si mentinerea valabilitatii autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
 9. pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, informatii privind activitatea spitalului;

 

 1. transmite directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, directiei medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;
 2. raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic;
 3. raspunde de inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
 4. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;
 5. raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;
 6. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 7. propune spre aprobare directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, directiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in conditiile legii;
 8. informeaza Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerele sau institutiile cu retea sanitara proprie cu privire la starea de incapacitate temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;
 9. raspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, economico- financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 10. respecta masurile dispuse de catre conducatorul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti ori presedintele consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;
 11. raspunde de depunerea solicitarii pentru obtinerea acreditarii spitalului, in conditiile legii, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;
 12. raspunde de solicitarea reacreditarii, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii;
 13. respecta Strategia nationala de rationalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului;
 14. elaboreaza, impreuna cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 15. raspunde de respectarea si aplicarea corecta de catre spital a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea acestuia;
 16. asigura si raspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;
 17. avizeaza numirea, in conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu medical din cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobarii Ministerului Sanatatii sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale.

Obligatiile managerului in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese sunt urmatoarele:

 1. depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, la ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie;
 2. actualizeaza declaratia prevazuta la pct. 1 ori de cate ori intervin modificari fata de situatia initiala, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor;
 3. raspunde de afisarea declaratiilor prevazute de lege pe site-ul spitalului;

 

 1. depune declaratie de avere in conditiile prevazute la pct. 1 si

Obligatiile managerului privind infecţiile asociate asistentei medicale

Atribuţiile managerului unităţii sanitare privind infectiile asociate asistentei medicale

 1. răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
 2. participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 3. răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 5. răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 7. răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
 8. răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
 9. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 10. controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
 11. analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
 12. verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
 13. solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
 14. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
 15. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale

Obligatiile managerului privind protectia datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitatea informațiilor sunt:

 • să întăreasca disciplina privind protecția datelelor cu caracter personal (ale angajaților și ale pacienților), securitatea informatică și securitatea a informațiilor conform Regulamentului 679/2016 – GDPR și Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
 • implementarea de zi cu zi a cerințelor privind gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal ;

 

 • asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice și organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător și de către tot personalul ;
 • obținerea resurselor și efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura că informațiile și activele informaționale sunt protejate în mod corespunzător.
 • informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor), astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta;
 • Informarea Sefului Biroului IT despre încălcările reale sau presupuse ale procedurilor privind securitatea IT și cibernetică din zona lor de responsabilitate, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și să poată pune în aplicare planul de continuitate a activităților IT&C pentru furnizarea serviciilor esențiale.

Managerul Spitalului Municipal Calafat poate desfăşura activitate medicală în spital.

 

Art. 6. Functia de manager este incompatibila cu:

 1. exercitarea oricaror altor functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica;
 2. exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate;
 3. exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in structurile de conducere ale unei alte unitati spitalicesti;
 4. exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de

 

Art. 7. Constituie conflict de interese:

 1. detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager;
 2. detinerea, de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale managerului persoana fizica, managerului persoana juridica ori ale reprezentantului persoanei juridice, de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de

Incompatibilitatile si conflictul de interese sunt aplicabile atat persoanei fizice, cat si reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager de spital.

Daca managerul se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

Daca motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese se mentin peste termenul prevazut la alin. (2), Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerul, institutia publica sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, semnatare ale contractului de management, este indreptatit sa pretinda managerului despagubiri, conform clauzelor prezentului contract de management.

 

Art. 8. COMITETUL DIRECTOR al Spitalului Municipal Calafat este format din:

 1. managerul spitalului;
 2. directorul medical;
 3. directorul financiar contabil;
 4. medicul coordonator CPIAAM

 

Responsabilul cu managementul calității serviciilor este invitat permanent la ședințele Comitetului director.

Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare privind infectiile asociate asistentei medicale:

 1. organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
 2. se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
 3. aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 6. verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 7. se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
 8. se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 9. deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
 10. asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 11. asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi. (1)Atribuţiile personalului care face parte din Comitetul Director sunt următoarele:

 

DIRECTORUL MEDICAL

 • participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor consiliului medical;
 • participa la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 • propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii:
  1. numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in

vigoare;

 1. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultarii cu

sindicatele, conform legii;

 • participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
 • propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;
 • participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;

 

 • urmareste, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
 • analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
 • asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului;
 • analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;
 • participa la elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;
 • analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
 • intocmeste, pentru domeniul sau de responsabilitate, informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta managerului spitalului;
 • participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii;
 • participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedintele comitetului director;
 • face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;
 • participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;
 • participa, anual, la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;
 • raspunde in fata managerului spitalului public pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;

– participa la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

Atributiile specifice directorului medical sunt:

 • in calitate de presedinte al consiliului medical coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achizitii publice cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare, bugetul de venituri si cheltuieli;
 • monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;
 • aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;
 • raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;
 • coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;
 • intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii, laboratoare si servicii;
 • avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;

 

 • asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;
 • raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);
 • participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;
 • avizeaza prescrierea examenelor de laborator cu pret crescut;
 • supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
 • raspunde de utilizarea in activitatea curenta, la toate componentele activitatilor medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare a procedurilor si tehnicilor prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate;
 • coordoneaza activitatea de informatica in scopul inregistrarii corecte a datelor in documentele medicale, gestionarii si utilizarii eficiente a acestor date;

–     ia masurile necesare, potrivit dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil, pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca, prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

 

Atributiile specifice directorului de ingrijiri, preluate de directorul medical, sunt:

 1. controleaza, prin sondaj, indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul auxiliar;
 2. organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali sefi de sectie/compartimente;
 3. monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea acesteia;
 4. monitorizeaza procesul de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practica elaborate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si aprobate de Ministerul Sanatatii Publice;
 5. stabileste pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali sefi de sectie, necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate in cadrul unitatii;
 6. analizeaza cererile si avizeaza participarea personalului din subordine la programele de educatie medicala continua organizate in afara institutiei;
 7. colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, cu institutiile de invatamant si cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;
 8. controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali;
 9. controleaza modul cum se asigura bolnavilor internati un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;
 10. analizeaza criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit si a premiilor pentru asistentii medicali si personalul auxiliar, in functie de criteriile stabilite de comisia mixta patronat-sindicat;
 11. participa la activitatile organizatiilor profesionale si/sau sindicale ale asistentilor medicali si moaselor, la solicitarea acestora;
 12. analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;
 13. ia masuri pentru buna functionare a serviciului social, dietetica si a biroului de internari;
 14. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal din subordine a regulilor de etica profesionala;

 

 1. ia masuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si ale regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din subordine;
 2. aproba programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar si programarea concediilor de odihna;
 3. ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);
 4. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul din subordine a reglementarilor legale privind normele generale de sanatate si securitate in munca, regulamentul de organizare si functionare al spitalului, regulamentul de ordine interioara, normele privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale;
 5. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre asistentii medicali si moase a legislatiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical si moasa.

 

Atribuţiile directorului medical privind infectiile asociate asistentei medicale

 1. se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

b)  pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;

(Atributiile directorului de ingrijiri privind infectiile asociate asistentei medicale :

 1. prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de sectie si raspunde de aplicarea acestora;
 2. raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii sanitare;
 3. raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;
 4. controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie;
 5. verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;
 6. propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;
 7. supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararea si distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activitatii la bucataria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;
 8. supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie;
 9. constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;
 10. verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie in sectii;
 11. coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate ingrijirilor medicale;
 12. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste realizarea acestei proceduri;
 13. semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului;

 

 1. instruieste asistentele-sefe asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului;
 2. coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central si respectarea modului de eliminare a acestora;
 3. instruieste asistentele-sefe asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare in cazurile de abateri;
 4. organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, in functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;
 5. raspunde de intocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii si pe unitatea sanitara;
 6. raspunde de intocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/compartimente;
 7. organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru intreg personalul implicat in ingrijirea pacientilor, in mod gratuit si obligatoriu. )
 1. răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
 2. răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
 3. implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
 6. organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
 7. controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.

 

Atribuţiile directorului medical privind protectia datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitatea informațiilor sunt:

 • să întăreasca disciplina privind protecția datelelor cu caracter personal (ale angajaților și ale pacienților), securitatea informatică și securitatea a informațiilor conform Regulamentului 679/2016 – GDPR și Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
 • implementarea de zi cu zi a cerințelor privind gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal ;
 • asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice și organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător și de către tot personalul ;
 • obținerea resurselor și efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura că informațiile și activele informaționale sunt protejate în mod corespunzător.
 • informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor), astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta;

 

 • Informarea Sefului Biroului IT despre încălcările reale sau presupuse ale procedurilor privind securitatea IT și cibernetică din zona lor de responsabilitate, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și să poată pune în aplicare planul de continuitate a activităților IT&C pentru furnizarea serviciilor esențiale.

 

DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL

 • participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor consiliului medical;
 • participa la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 • propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii:
  1. numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in

vigoare;

 1. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultarii cu

sindicatele, conform legii;

 • participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
 • propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;
 • participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;
 • urmareste, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
 • analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
 • asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului;
 • analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;
 • participa la elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;
 • analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
 • intocmeste, pentru domeniul sau de responsabilitate, informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta managerului spitalului;
 • participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii;
 • participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedintele comitetului director;

 

 • face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;
 • participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;
 • participa, anual, la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;
 • raspunde in fata managerului spitalului public pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;
 • participa la elaborarea raportului anual de activitate al

Atributiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

 • asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale;
 • organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii, in confomitate cu dispozitiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
 • asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;
 • propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli;
 • asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmarind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;
 • participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;
 • angajeaza unitatea prin semnatura alaturi de manager in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia, in conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;
 • analizeaza, din punct de vedere financiar, planul de actiune pentru situatii speciale prevazute de lege, precum si pentru situatii de criza;
 • participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
 • evalueaza, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;
 • asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii catre bugetul statului, trezorerie si terti;
 • asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului incadrat in spital;
 • asigura intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 • organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmareste realizarea la timp a acestora;
 • ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;
 • asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii;
 • raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurarii integritatii patrimoniului;
 • indeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale;
 • impreuna cu directorul/serviciul administrativ intocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a sumelor incasate in baza contractului de furnizare servicii medicale;
 • organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
 • organizeaza la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale in unitate.

Atribuţiile directorului financiar-contabil privind infectiile asociate asistentei medicale:

 1. răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

 

 1. răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei

Atribuţiile directorului financiar-contabil privind protectia datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitatea informațiilor sunt:

 • să întăreasca disciplina privind protecția datelelor cu caracter personal (ale angajaților și ale pacienților), securitatea informatică și securitatea a informațiilor conform Regulamentului 679/2016 – GDPR și Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
 • implementarea de zi cu zi a cerințelor privind gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal ;
 • asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice și organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător și de către tot personalul ;
 • obținerea resurselor și efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura că informațiile și activele informaționale sunt protejate în mod corespunzător.
 • informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor), astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta;
 • Informarea Sefului Biroului IT despre încălcările reale sau presupuse ale procedurilor privind securitatea IT și cibernetică din zona lor de responsabilitate, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și să poată pune în aplicare planul de continuitate a activităților IT&C pentru furnizarea serviciilor esențiale.

 

 

CAPITOLUL III CONSILIUL MEDICAL

Art. 9. Consiliul medical este alcatuit din sefii de sectii, de laboratoare, farmacistul-sef si medicul coordonator CPIAAM. Responsabilul cu managementul calității serviciilor este invitat permanent la ședințele Consiliului medical.

Directorul medical este presedintele consiliului medical.

Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

 1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea :
 • planului de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului ;
 • planului anual de furnizare de servicii medicale al
 1. elaborează proiectul planului anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare ;
 2. face propuneri Comitetului director în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
 3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului ;
 4. desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului, inclusiv :
 • evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
 • monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală ;
 • prevenirea şi controlul infecţiilor

 

 1. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora ;
 2. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului ;
 3. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului ;
 4. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului ;
 5. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz ;
 6. participă la întocmirea fişelor posturilor pentru întreg personalul medical angajat ;
 7. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar ;
 8. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate ;
 9. participă la îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor ;
 10. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră ;
 11. asigură respectarea nomelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România ;
 12. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
 13. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex: cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.) ;
 14. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale ;
 15. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi rezistenţei la medicamente ;
 16. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidentialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului ;
 17. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii ;
 18. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului ;
 19. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în

Atributiile consiliului medical privind îngrijirea pacienţilor in echipe multidisciplinare

Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele:

 • imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul creşterii gradului de satisfactie a pacienţilor;
 • monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul creşterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate;
 • elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului in limita bugetului estimat;
 • intarirea disciplinei economico-

In vederea realizarii acestor atributii consiliul medical desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistentei mediclae.

 

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale de la nivelul spitalului;

Consiliul medical: stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora, elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care trebuie sa îl supună spre aprobare managerului, înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz.

Consiliul medical analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.), stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente, supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului, vizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii, analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului, elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Medicii şef de secţie/şef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi de a controla acordarea cu prioritate a consultaţiilor interdisciplinare.

Consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical.

Medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda cu prioritate, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi in alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.

La nivelul spitalului consultatiile interdisciplinare se acorda de catre medicii care au program in cabinetele din Ambulatoriu.

 

CONSILIUL ETIC

Art. 10 In cadrul spitalului Consiliul etic, format din 6 membri, pentru o perioada de 3 ani, cu următoarea reprezentare:

 1. 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;
 2. 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;

Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

Secretarul Consiliului etic este angajat cu studii superioare desemnat prin decizia managerului sa sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul si consilierul juridic au obligatia participarii la toate sedintele Consiliului etic, fara a avea drept de vot.

Consiliul etic este condus de un presedinte ales prin vot secret dintre membri.

Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege in domeniul acordarii asistentei medicale.

 • Consiliul etic are următoarele atribuţii:
  1. promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
  2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
  3. primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

 

 1. analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
  • cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico- sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
  • încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico- sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • nerespectarea demnităţii umane;
 2. emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de d);
 3. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 4. sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 5. asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 6. întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 7. emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 8. aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 9. analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 10. analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 11. analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 12. oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi
 • Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic sunt următoarele:

 1. convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. 11 alin. (1);
 2. prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot;
 3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele periodice;
 4. informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia.

Atribuţiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:

 1. deţine elementele de identificare – antetul şi ştampila Consiliului etic – în vederea avizării şi transmiterii documentelor;
 2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;
 3. introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic şi a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea;
 4. realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului etic şi soluţionarea acestora de către manager;
 5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului

etic;

 1. convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, cu

cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţelor;

 1. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 2. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului etic;

 

 1. asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic şi a managerului spitalului cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât şi prezentarea rezultatelor în cadrul unei şedinţe;
 2. asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informaţiilor privind activitatea Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor şi hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);
 3. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Consiliului sau spitalului şi le supune aprobării Consiliului etic;
 4. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate, în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;
 5. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului următor celui raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi aprobării managerului;
 6. pune la dispoziţia angajaţilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul spitalului.

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA, FINANTAREA SPITALULUI

 

Art. 11. Spitalul Municipal Calafat este un spital de tipul:

 • municipal, din punct de vedere al teritoriului;
 • general, din punct de vedere al patologiei;
 • public, in functie de regimul juridic al proprietatii;
 • cu finantare integrala din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei

 

Art. 12. Spitalul Municipal Calafat are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.

Contractul de furnizare servicii medicale al Spitalului Municipal Calafat cu Casa de Asigurari de Sanatate Dolj reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.

Spitalul poate sa primească, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

 1. de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice;
 2. de la bugetele

De la bugetul de stat se asigură:

 1. desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
 2. dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
 3. modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
 4. alte cheltuieli curente şi de

Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a spitalului, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

 1. donaţii şi sponsorizări;
 2. legate;
 3. asocieri investiţionale în domenii medicale;
 4. închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

 

 1. contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
 2. servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
 3. servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
 4. alte surse, conform

 

Art.13. Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative.

Spitalul Municipal Calafat participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii Publice.

Spitalul, pentru a furniza servicii medicale, trebuie sa funcţioneze în condiţiile autorizaţiei de funcţionare, în caz contrar, activitatea se suspendă, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite în condiţiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi dă dreptul spitalului să funcţioneze.

Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Ministerul Sănătăţii Publice reglementează şi aplică măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.

Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, Ministerul Sănătăţii Publice propune, o dată la 3 ani, Planul naţional de paturi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Spitalul Municipal Calafat are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

Spitalul Municipal Calafat va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

Cheltuielile efectuate de către spital în cazurile menţionate mai sus, se rambursează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, ale instituţiilor în reţeaua cărora funcţionează, precum şi prin bugetul unităţii administrativ teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei care le-a generat.

Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

 

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI

Art. 14. (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 • sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
 • sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
 • sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 • sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
 • sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora;
 • sa exercite controlul asupra sesizarilor salariatilor si/sau organizatiei sindicale reprezentative din unitate;
 • sa se asocieze cu alti angajatori, reprezentanti ai unor unitati similare din sanatate pentru constituirea asociatiei patronale reprezentative.

 

 • Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
  • sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
  • sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
  • sa asigure personalului incadrat cu contract individual de munca echipamentul de protecţie, potrivit normelor legale în vigoare, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
  • sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
  • sa comunice cel putin o data pe an salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
  • sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
  • sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
  • sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute

 

de lege;

 • sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
 • sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
 • sa informeze reprezentantii organizatiei sindicale de la nivelul unitatii asupra tuturor

 

masurilor administrative ce urmeaza sa le aplice;

 • sa asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariatilor;
 • sa se consulte cu organizatia sindicala reprezentativa in ceea ce priveste necesitatea si oportunitatea angajarilor de personal;
 • sa se consulte cu organizatia sindicala reprezentativa si cu organizatia profesionala corespunzatoare in ceea ce priveste necesitatea si oportunitatea perfectionarii personalului.
 • prevenirea şi combaterea infectiilor asociate asistentei medicale;
 • efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
 • stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
 • să respecte drepturile pacienţilor prevăzute în Legea 46/2003
 • spitalul este obligat sa asigure pacienţilor, apartinatorilor pacienţilor si vizitatorilor accesul neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii si sesizări.
 • aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

 

 • aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie

– aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atat din punct de vedere calitativ cat şi cantitativ, respectand alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;

 • asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita aparitia de infectii asociate asistentei medicale.
 • asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de
 • asigura instruirea anagajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in
 • asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicina
 • realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra incendiilor conform normelor în vigoare.
 • asigura participarea la programe profesionala pentru toti salariatii cel putin o data la 2 , suportand cheltuielile de participare la aceste programe de formare profesionala..
 • in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital, iar in unele sectii, de nou nascuti, interzice vizitarea pe sectie (aceasta fiind permisa numai pe holuri).

 

Atribuţiile functiilor de conducere (manager, director financiar-contabil, director medical, sefi sectii/departamente, etc) privind protectia datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitatea informațiilor sunt:

 • să întăreasca disciplina privind protecția datelelor cu caracter personal (ale angajaților și ale pacienților), securitatea informatică și securitatea a informațiilor conform Regulamentului 679/2016 – GDPR și Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice prin:
  1. luarea la cunoștință și însușirea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitate a informațiilor aprobate la nivelul spitalului;
  2. participarea la instruirile specifice organizate la nivelul spitalului (on-line și/sau on site);
  3. implementarea de zi cu zi a cerințelor privind gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal ;
  4. asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice și organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător și de către tot personalul ;
  5. obținerea resurselor și efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura că informațiile și activele informaționale sunt protejate în mod corespunzător.
  6. informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor), astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta;
  7. Informarea Sefului Biroului IT despre încălcările reale sau presupuse ale procedurilor privind securitatea IT și cibernetică din zona lor de responsabilitate, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și să poată pune în aplicare planul de continuitate a activităților IT&C pentru furnizarea serviciilor esențiale.

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre unitate şi salariat se stabilesc prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

Angajatorul raspunde contraventional si penal pentru nerespectarea dispozitiilor legale.

 

 • Angajarea în muncă se realizează prin încheierea unui raport juridic de muncă întemeiat pe contractul individual de muncă.

Contractul individual de munca cuprinde urmatoarele criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal Calafat:

 1. Pentru functiile de executie:
  1. Cunostinte si experienta profesionala
  2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului
  3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate

 

 1. Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina
 2. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normativele de consum
 3. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
 4. Conditii de munca
 1. Pentru functiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, si urmatoarele criterii de evaluare:
  1. Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul unitatii
  2. Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea raspunderii in legatura cu acestea
  3. Capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului
  4. Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de buna colaborare cu alte compartimente

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă , angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Salariatul va fi informat cu privire la cel puţin următoarele elemente:

 • identitatea părţilor;
 • locul de muncă;
 • sediul angajatorului;
 • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea attribuţiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.
 • procedurile privind utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate si semnaturii electronice calificate

Elementele de informare prevăzute mai sus se regasesc şi în conţinutul contractului individual de muncă.

Noul angajat va semna contractul individual de munca si i se va inmana sub semnatura un exemplar al contractului individual de munca.

Noului angajat i se va inmana Fisa postului cuprinzand sarcinile specifice postului ocupat, sub semnatura si va fi instruit asupra responsabilitatilor postului.

Noul angajat va lua cunostinta de prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern, procedurile si protocoalele aplicabile, i se va face instructajul general privind sanatatea si securitatea in munca.

Noului angajat i se inmaneaza ecuson, programul de lucru, echipament de lucru si i se face instructajul la locul de munca de catre seful locului de munca.

Noul angajat va fi indrumat si monitorizat in perioada de proba de catre seful locului de munca. Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute mai sus in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii,

 

cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Contractul individual de muncă nu mai poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului ca sancţiune disciplinară.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu

exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) din Codul Muncii Republicat poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern

Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Contractul individual de muncă se încheie în general pe durată nedeterminată, cazurile în care acesta se încheie pe durată determinată sunt următoarele:

 • înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
 • creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
 • desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
 • în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
 • angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
 • ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului
 • angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul

 

 • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe;

Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.

Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicala, cerinţelor postului si Codului muncii.

 

CAPITOLUL VI

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ANGAJAŢILOR

Art. 15. Angajații au urmatoarele obligații:

 • asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;
 • respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
 • organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atat pentru pacienţi, cat şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;
 • utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea,depozitarea transportul si eliminarea finala a materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;)
 • respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale;
 • să utilizeze telefonul personal cu discreție și fără a afecta programul de lucru și eficiența muncii;
 • să țină evidenţa și să facă raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurilor şi criteriilor elaborate de conducerea Spitalului şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • în cadrul atribuțiilor de serviciu, să se prezinte şi să participe integral şi interesat la toate activitățile specifice locului de muncă (ex.: predarea schimbului, raportul de gardă, vizita la saloane sau vizita mare, ședințele organizate de conducerea colectivului din care face parte) și să efectueze predarea / preluarea cazurilor, cu informarea corespunzătoare a colegului / colegilor, a șefului ierarhic – verbal și în scris – cu privire la pacienții care trebuie urmăriți în mod deosebit, la medicația și conduita de urmat;
 • în timpul sau în afara programului de lucru, să se abțină de la acordarea de asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Spitalului;
 • să respecte onoarea şi demnitatea colegilor şi a celorlalte persoane cu care angajatul intră în relaţii profesionale. Lezarea onoarei profesionale este interzisă, indiferent de momentul săvârşirii ei (în timpul sau în afara programului de lucru), atât timp cât are loc în incinta Spitalului;
 • poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal;
 • respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează;
 • respectă secretul profesional;
 • respectă programul de lucru şi regulamentul intern;
 • in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului, intregul personal medico-sanitar are obligatia de a folosi un limbaj politicos atat fata de pacienti cat si fata de vizitatori si de insotitorii

 

 • execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii
 • obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • obligaţia de a respecta disciplina muncii – salariatul se află, faţă de angajator, într-un raport de subordonare disciplinară, consimţită încă de la data încheierii contractului de muncă.

Angajatilor li se interzice:

 • să staţioneze nejustificat în spaţiul din afara locului de muncă ori din afara Spitalului, în timpul programului de lucru;
 • să execute în timpul programului și/sau la locul de muncă lucrări personale ori străine interesului Spitalului;
 • să folosească în interes personal, să aducă la cunoștință pe orice cale sau să copieze pentru terțe persoane, fără acordul scris al conducerii, a unor documente sau informații privind activitatea Spitalului, date privind starea de sănătate a pacienților sau date personale și/sau date privind starea de sănătate a angajaților;
 • să scoată din unitate, prin orice mijloace, orice bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al conducerii Spitalului;
 • să comită fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Spitalului, a propriei persoane sau a colegilor;
 • să organizeze întruniri în perimetrul unităţii, fără aprobarea prealabilă a conducerii;
 • să introducă, să răspândească sau să afişeze în interiorul instituţiei anunţuri, afişe, documente etc. fără aprobarea conducerii;
 • să facă propagandă partizană unui curent sau partid politic;
 • să acorde interviuri, declaraţii în presă fără acordul conducerii sau fără respectarea confidenţialităţii pacientului ori a drepturilor copilului;
 • să îi mustre pe subalterni sau să provoace dispute în fața pacienților ori vizitatorilor;
 • să introducă în unitate și/sau să consume băuturi alcoolice sau să se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice ori a drogurilor, fiind obligat să se supună controlului efectuat pentru stabilirea acestor situații;
 • să iasă din incinta Spitalului în uniforma de serviciu;
 • să părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru, fără aprobarea şefului ierarhic;
 • să lase fără supraveghere corespunzătoare, în timpul programului de lucru, aparatele, dispozitivele medicale şi instalaţiile în funcţiune, pentru care există o astfel de obligație de supraveghere;
 • să schimbe turele de serviciu, gărzile şi contravizitele, etc. fără aprobarea prealabilă scrisă a șefului ierahic;
 • sa aduca injurii la adresa colegilor si conducerii spitalului;

 

Obligatiile angajatilor privind protectia datelor cu caracter personal, securitate informatică și securitatea informațiilor sunt:

 • toți angajații au obligația sa respecte Regulamentul 679/2016 privind protectia detelor cu caracter personal și Directiva NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
 • Accesul la datele cu caracter personal se face diferentiat in functie de categoria de personal, iar in sistemul informatic in baza unei parole individuale ce nu va fi divulgata niciunei persoane.
 • să respecte procedurile de securitate IT&C aprobate la nivelul spitalului, precum și procedurile de securitate a datelor cu caracter personal si a informațiilor.
 • obligația de a consulta intranetul și alte canale sau aplicații utilizate de spital pentru instruirea și conștientizarea angajaților.
 • sa pastreze confidenţialitatea datelor personale şi medicale ale pacienţilor (si a altor categorii de persoanefizice) şi a altor informaţii, conform legilor de drept intern și conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • salariaţii au obligația de a semnala imediat șefului direct o încălcare reală sau presupusă a securităţii datelor cu caracter personal, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de

 

supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta.

 • salariatii vor fi instruiti cu privire la cerințele Regulamentului UE 679/2016 și cu privire la cerințele de protecție a datelor de natura personală. Toți salariații au obligația de a participa la aceste instruiri (on line și/sau on site).
 • salariaţii au obligația de a semnala imediat șefului direct încălcările reale sau presupuse ale procedurilor privind securitatea IT&C și cibernetică conform Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, astfel ȋncât spitalul să poată notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și să poată pune în aplicare planul de continuitate a activităților IT&C pentru furnizarea serviciilor esențiale.
 • salariatii vor fi instruiti cu privire la cerințele Directiva NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Toți salariații au obligația de a participa la aceste instruiri (on line și/sau on site) .

 

Dacă un angajat încalcă regulile care definesc disciplina muncii în cadrul unităţii se va angaja răspunderea disciplinară cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. fapta să fi fost săvârşită în executarea contractului de muncă;
 2. fapta săvârşită să aibă caracterul unei abateri disciplinare;
 3. fapta să fi fost săvârşită cu vinovăţie;
 4. să nu fi intervenit o cauză de nerăspundere disciplinară (legitimă apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală, cazul fortuit şi forţa majoră, eroarea de fapt, executarea ordinului de serviciu)
 5. necesitatea aplicării unei sancţiuni disciplinare;

Răspunderea disciplinară se poate cumula cu alte forme de răspundere:

 • răspunderea patrimonială – intervine în cazul în care salariatul produce angajatorului un prejudiciu material; cumulul răspunderii disciplinare cu cea patrimonială nu este obligatoriu.
 • răspunderea contravenţională;
 • răspunderea penală;
 • obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil precum şi în contractul individual de muncă;
 • obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 • obligaţia de a respecta secretul de
 • obligaţia de a pastra confidenţialitatea datelor personale şi medicale ale pacienţilor (si a altor categorii de persoane fizice) şi a altor informaţii, conform legilor de drept intern și conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.;
 • respectarea prevederilor Legii nr.46/2003, modif, Legea drepturilor pacientului;
 • respectarea NORMELOR TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, conform Ord.MS nr.1226/2012;
 • respectarea ORDINULUI Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare;
 • respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului in unitatiile publice cu modificarile ulterioare.

 

Art. 16. Ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1, Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, angajatii au în principal următoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual – acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări (art.144, 2 Codul muncii). Chiar dacă un salariat ar dori compensarea

 

concediului de odihnă cu echivalent în bani, acest lucru nu este posibil cu excepţia în care din motive obiective concediul nu poate fi efectuat în natură.

 1. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament – prin egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
  1. alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi:
  2. angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
  3. venituri egale pentru muncă de valoare egală;
  4. informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
  5. promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
  6. condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă;
  7. beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
 2. dreptul la demnitate în muncă;
 3. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 4. dreptul la acces la formarea profesională;
 5. dreptul la informare şi consultare, drept ce se exercită individual dar şi colectiv, prin intermediul organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor:
  1. în plan individual , salariatul are dreptul de a fi informat:
 • la angajare, cu privire la elementele viitorului său de contract de muncă (art.17 Codul muncii);
 • dacă este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu privire la locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lui profesionale (art.86 Codul muncii);
 • cu privire la programarea individuală a concediului de odihnă (art.148 Codul muncii);
 • cu privire la riscurile profesionale (art. 177 Codul muncii);
  1. în plan colectiv, salariaţii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi cu privire la:
 • conţinutul prezentului Regulament intern (art.243 Codul muncii);
 • măsurile sociale luate în cazul concedierilor colective (art.69 Codul muncii);
 • programarea colectivă a concediilor de odihnă (art.148 Codul muncii);
 • elaborarea planurilor de formare profesională (art.195 Codul muncii);
 • elaborarea normelor de muncă (art.129 Codul muncii);
 • acordarea zilelor de repaus săptămânal în mod cumulat (art.137 Codul muncii);
 1. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de

muncă;

 1. dreptul de protecţie în caz de concediere – dreptul la cercetare disciplinară şi la cercetare

prealabilă concedierii pentru necorespundere, dreptul salariatului de a fi asistat de către un reprezentant al organismului sindical cu prilejul acestei cercetări, dreptul salariatului de a fi trecut pe un alt post vacant corespunzător pregătirii, obligaţia angajatorului de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului;

 1. dreptul la negociere colectivă – se are în vedere încheierea contractului colectiv de muncă;
 2. dreptul de a participa la acţiuni colective – dreptul de participare la grevă;
 3. dreptul de aderare la sindicat;
 4. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal – interzicerea oricărei intervenţii a angajatorului în viaţa personală a salariatului său;
 5. alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, iar nerespectarea de către angajator a oricăruia dintre aceste drepturi dă dreptul salariatului de a introduce acţiune în instanţă.

 

 

CAPITOLUL VII.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Art. 17. Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003, cu modificarile și completarile ulterioare și Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1410/2016.

Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unitati.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare, beneficiind de acordarea nediscriminatorie a asistentei medicale.

Dreptul la informatia medicala

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandarilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic;

Pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica;

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala și de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;

Rudele și prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic și tratament, dar numai cu acordul pacientului;

Pacientul are dreptul sa solicite și sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Dreptul privind interventia medicala

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-și, in scris, raspunderea pentru decizia sa – consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;

Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a acestuia;

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;

In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere;

In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate;

Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale și din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate;

Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

 

Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale ca subiect in invatamantul medical clinic și cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal, și daca cercetarea este facuta și in interesul pacientului;

Pacientul nu poate fi fotografiat, filmat sau inregistrat audio intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului și evitarii suspectarii unei culpe medicale;

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar și dupa decesul acestuia.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec in viata privata, familiala, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate și numai cu consimtamantul pacientului.

Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Dreptul la tratament si ingrijiri medicale

In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii și se aduc la cunostinta publicului.

Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzator. Se excepteaza de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, va fi creat mediul de ingrijire și tratament cat mai aproape de cel familial.

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare.

Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unitati medicale publice și nepublice, spitalicesti și ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta și de servicii farmaceutice, in program continuu.

 

Art. 18. Obligatiile pacientilor

Sa acorde incredere deplina in tratamentul și ingrijirile recomandate;

Sa se comporte civilizat și politicos cu personalul medical; sa respecte regulile de igiena personala zilnica;

Sa-și exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie;

Sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale și tratamentului și sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;

 

Sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare;

Sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu care este obisnuit in familie;

Sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider);

Sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere și sub semnatura;

Sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor terneni și sa solicite informatii doar personalului calificat;

Fumatul este strict interzis;

Sa pastreze curatenia in saloane integritatea echipamentului, curatenia in grupurile sanitare și sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata și alte obiecte sau resturi alimentare;

Sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului;

Sa respecte circuitele spitalului și sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;

Sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti;

In situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului.

 

CAPITOLUL VIII TIMPUL DE MUNCA

Art. 19. Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului.

Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică.

Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

 

Art. 20.  a) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;

 1. la locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a activităţii (exemplu program de 12/24).
 2. locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin ordinul ministrului sanatatii nr.245/2003.
 • Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
 • Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
 • Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
 • Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
 • La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

 

 • Prevederile (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.:

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

 

Art. 21. Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unităţii, respectandu- se legislaţia în vigoare.

Prin acest regulament intern, se stabileste urmatorul program de lucru pentru personalul încadrat, în funcţie de structura organizatorică aprobată:

I.  Pentru personalul superior de specialitate :

 1. a) Secţii cu paturi
 • activitatea curenta de minimum 6 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare: 8,00 –14,00 sau 8,00-15,00
 • 18 ore de gardă lunar, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore;

Pentru specialităţile în care nu există medic încadrat în Ambulatoriu, medicii cu norma de bază în spital desfăşoară activitate în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi ; în această situaţie programul medicilor este următorul :

 • Pentru cei incluşi în echipa de gardă pe unitate :
 • 6 ore asistenţă pat + Ambulatoriu integrat ; sau 7 ore asistenţă pat + Ambulatoriu integrat
 • 18 ore garda
  • Pentru cei neincluşli în echipa de gardă pe unitate:
 • 7 ore asistenţă pat + Ambulatoriu integrat ;

Medicii sefi de sectie (coordonatori compartiment) si medicii care efectueaza garzi au obligatia participarii la raportul de garda, exceptie facand medicii din Sectia Exterioara TBC Pneumologie Poiana Mare care fac raportul de garda in cadrul sectiei.

Garda se instituie în unităţile cu paturi pentru continuitatea asistenţei medicale între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi ora de începere a programului de dimineaţă din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, garda începe de dimineaţă şi durează 24 de ore.

În echipa de gardă a unei unităţi sanitare cu paturi, în liniile de gardă organizate pe specialităţi, în afară de medicii încadraţi în unitatea respectivă, pot fi incluşi şi medici din afara unităţii care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii în specialitatea stabilită pentru linia de gardă şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare în care nu sunt organizate linii de gardă în acea specialitate.

Includerea acestor medici în echipa de gardă a unităţii se face cu avizul şefului de secţie şi cu aprobarea conducătorului unităţii sanitare în care este organizată garda şi cu acordul unităţii sanitare unde are norma de bază.

Programul gărzilor la nivelul Spitalului Municipal Calafat se întocmeşte lunar de către medicii coordonatori ai celor două linii de gardă şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare.

Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situaţii cu totul deosebite, cu avizul medicului şef de secţie sau de laborator şi cu aprobarea conducerii unităţii sanitare.

În vederea întocmirii graficului lunar de gărzi, medicii coordonatori ai liniilor de gardă vor ţine cont de următoarele criterii:

 1. participarea fiecărui medic înscris în linia de gardă la realizarea serviciilor medicale în relaţia contractuală cu CAS Dolj;
 2. acordul, sub semnătură, al fiecărui medic înscris în linia de gardă, privind permanenţa la domiciliu pe bază de grafic în asigurarea asistenţei medicale de specialitate;
 3. se va ţine cont de evenimentele din famili (nunţi, botezuri, aniversări, ).

 

Criteriile 1 şi 2 constituie criterii de bază în recompensa medicilor cu ore suplimentare la repartizarea gărzilor.

Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă.

Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă.

Medicii de garda au obligatia       de a verifica starea pacientilor internati in cadrul Compartimentului ATI dupa urmatorul program:

 • ora 00 (la intrarea in garda)
 • ora 00 (la schimbarea turelor asistentilor medicali din compartimentul ATI)

– ora 24.00

 • ora 00 (ziua urmatoare)
 • de cate ori apare o modificare in evolutia pacientilor, la solicitarea asistentului medical din compartimentul ATI

Medicul director general si medicul director medical au program de 8 ore zilnic, fara a fi inclusi in graficul de garda.

In situatia in care medicii care ocupa functia de director general si director medical doresc sa efectueze garzi, vor efectua garzile in afara programului normal de lucru, fara a avea obligatia de garda.

II.  Personalul superior de specialitate din cabinetele de consultaţii Laboratoare, farmacie si CPU:

Radiologie: ora 8,00-14,00; 14,00-20,00

Laborator analize: ora 7,00-14,00; 14,00-21,00 Cabinet explorări funcţionale: ora 8,00-15,00 Pediatrie : 8,00 – 15,00

Chirurgie: 8,00-15,00

Ortopedie traumatologie : 8,00 – 15,00

Neurologie : 8,00 – 15,00

Oftalmologie: 8,00-15,00

Obstetrică Ginecologie: 8,00-15,00

ORL: 8,00-15,00

Interne : 8,00-15,00

Cardiologie: 8,00-15,00

Gastroenterologie: 8,00-15,00

Psihiatrie : 8,00-15,00

Dermatovenerologie : 8,00 – 15,00

Diabet, Nutritie si Boli metabolice: 8,00 – 15,00 Endocrinologie: 8,00-15,00

Urologie: 8,00 – 15,00

Recuperare, Medicina fizica si Balneologie: 8,00 – 15,00

Farmacie : 8,00-15,00 sau 9,00-16,00 (conform graficului lunar aprobat)

Zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in zilele in care, in conformitate cu prevederile legale invigoare, nu se lucreaza – 9,00-12,30 sau 9,30-13,00 (conform graficului lunar aprobat)

CPU: ora 8.00-15.00; 15.00-22.00

ora 8.00-20.00: 20.00-8.00 – in situatia in care numarul medicilor incadrati in CPU este suficient

CPIAAM: 8,00 – 15,00

Pentru personalul superior (medici) din Cabinetul Medicină Dentară activitatea se desfăşoară în trei ture astfel:

– 8,00-15,00 – tura I; 15,00-22,00 – tura II; 24,00-07,00 – tura a III-a

Cu următoarele precizări: în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale se asigură tura I şi

a II-a

 

Pentru personalul superior din Cabinetul Planning Familial activitatea se desfăşoară îm două ture astfel :

-8,00-15,00 – tura I ; 15,00-22,00 – tura II.

 

III.    Personal mediu sanitar în secţii cu paturi

Sala de Pansamente din Secţia Chirurgie Generală:

7,00 – 15,00 – tura I

15,00 – 23,00 – tura a II-a

23,00 – 7,00 – tura a III-a

Secţiile: Medicină Internă, Chirurgie Generală, Pediatrie, Obstetrică Ginecologie, Neurologie, Balneofizioterapie, TBC Pneumologie Poiana Mare şi compartimentele: Neonatologie, ATI, Dermatovenerologie:

7,00 – 19,00 – tura I 19,00 – 7,00 – tura a II-a

 

IV.    Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi:

INFIRMIERE

Secţiiile: Medicină Internă, Pediatrie, Obstetrică Ginecologie, Chirurgie Generală, Neurologie Balnofizioterapie, TBC Poiana Mare şi compartimentele: ATI, Dermatovenerologie, Neonatologie.

7,00 – 19,00 – tura I 19,00 – 7,00 – tura a II-a ÎNGRIJITOARE

Secţiile: Medicină Internă, Pediatrie, Chirurgie Generală, Balneofizioterapie, Obstetrica- Ginecologie, Neurologie, TBC Poiana Mare şi compartimentele: ATI, Neonatologie, Dermatovenerologie

7,00-19,00 – tura I

V.  Personal mediu şi auxiliar sanitar din compartimentele fără paturi.

 • CPU

7,00 – 19,00 – tura I 19,00 – 7,00 – tura a II-a

 • Cabinet medicina dentara 7,00 – 15,00 – tura I

15,00 – 23,00 – tura a II-a

23,00 – 7,00 – tura a III-a (numai în unele zile lucrătoare pentru efectuarea normei de

bază)

 • bloc operator : 7,00 – 15,00
 • CPIAAM : 7,00 – 15,00
 • sterilizare:

7,00 – 14,00 – tura I

14,00 – 21,00 – tura a II-a

 • laborator analize medicale: 7,00 – 19,00 – tura I; 19,00 – 7,00 – tura a II-a

7.00-14.00 – tura I

 • laborator anatomiepatologică: 8,00 – 14,00
 • compartiment endoscopie digestiva 7,00 – 15,00
 • cabinet explorări funcţionale. 7,00 – 15,00
 • laborator radiologie: 8,00 – 14,00 – tura I, 14,00 – 20,00 – tura a II-a*
 • cabinete consultaţii: 7,00 – 15,00
 • farmacie: 8.00 – 16,00 – Zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in zilele in care, in conformitate cu prevederile legale invigoare, nu se lucreaza – 9,00-13,00
 • Îngrijitor curăţenie: 6,00 – 14,00
 • Agent DDD: 7,00 – 15,00

*asigurarea continuitatii se realizeaza de catre personalul din tura a II-a.

 

 

VI.  Personal tehnic, economic, administrativ

 • E.S.A.: 7,30 – 15,30
 • Muncitori: 7,00 – 15,00 cu următoarele excepţii :

o lift: 7,00-19,00 – tura I; 19,00-7,00 – tura II;

 • centrala termică Poiana Mare (octombrie-aprilie): 7,00-19,00 – tura I; 19,00- 7,00 – tura II;
 • paznici Poiana Mare 7,00 – 15,00 – tura I

15,00 – 23,00 – tura a II-a

23,00 – 7,00 – tura a III-a

 • spălătorie: 7,00 – 19,00
 • bloc alimentar : 7,00 – 19,00 tura

In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze.

 

Art. 22. (1) Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care personalul este obligat sa semneze zilnic. Orele de garda prestate se consemneaza in mod obligatoriu intr-o condica de prezenta separata. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normelor de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform Legislatiei muncii.

(2) Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare.

 

Art. 23. Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22,00 – 6,00 cu posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale.

Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul avand obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile legale.

Personalul din Spitalul Municipal Calafat, care lucrează în locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară în 3 ture pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea desfăşurată în 3 ture are obligaţia de a presta lunar un număr egal de zile (3 ture) în tura a-2 a şi tura a-3-a, pe bază de grafice lunare în aşa fel încât să se asigure continuitatea activităţii.

 

Art. 24. Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor) la începutul anului, astfel încât să se asigure atât bunul mers al activităţii, cât şi interesele salariaţilor şi cu aprobarea conducerii unităţii.

Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, la cererea salariatului, una din tranşe neputând fi mai mică de 10 zile lucrătoare.

Formularul standard care va fi utilizat de catre toti salariatii Spitalului Municipal Calafat pentru solicitarea concediului de odihna este prezentat in anexa la prezentul regulament.

Concediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele unităţii şi în conformitate cu prevederile legale.

Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata, pentru studii sau pentru interese personale dupa cum urmeaza:

 1. pana la 90 de zile calendaristice pe an pentru situatii personale sau studiu;
 2. pana la 12 luni pentru angajare in strainatate;
 3. pentru alte situatii, cu avizul organizatiilor

In toate cazurile mentionate mai sus se va solicita anterior aprobarii cererii de concediu fara plata avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale.

Plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără plată, înainte de a fi aprobată de şeful ierarhic, este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor.

 

Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa persoanei încadrate în muncă, aceasta poate fi rechemată din concediu numai din dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente.

Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii de formare profesionala, cu sau fara

plata.

Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia

grav desfasurarea activitatii. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia. In cazul in care angajatorulu nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala platit de angajator de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

In afara concediului de odihna, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, după cum urmează:

 1. căsătoria salariatului – 5 zile;
 2. naşterea unui copil – 3 zile;
 3. căsătoria unui copil – 3 zile;
 4. decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi rudelor de gradul II inclusiv – 5 zile;
 5. ziua de naştere a salariatului, la cerere, fara
 6. concediu de ingrijitor – 5 zile/an (se acorda salariatilor in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal – fiului/fiicei, mamei/tatalui, sotului/sotiei – care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave)
 7. situatii neprevazute – 10 zile/an, cu recuperare (se acorda salariatilor in cazul unei urgente familiale cauzata de boala sau de accident, care fac indinspensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate)

Concediul plătit prevăzut mai sus se acordă la cererea solicitantului de către conducerea unităţii.

 

Art. 25. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani care cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri.

Salariul se plateste la data de 15 ale fiecarei luni, prin virament intr-un cont bancar.

 

 

CAPITOLUL IX

ACCESUL IN PERIMETRUL SPITALULUI

 

Art. 26. Accesul în unitate se realizează astfel:

 • pe bază de ecuson, pentru personalul propriu ;
 • pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu pe baza buletinului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu ;
 • pentru studenţi, pe baza legitimaţiei de student ;
 • pentru reprezentanţii presei, numai cu acordul managerului care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu. In vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul nominalizând ca purtător de cuvânt al Spitalului Municipal Calafat pe Dr. Florescu Nelu Florin.
 • pentru alte categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in schimb de experienta, medici rezidenti, strudenti, etc., pe baza legimitatiei de serviciu
 • pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul programului stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, astfel:

 

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în Spitalul Municipal Calafat se realizează de luni până vineri în intervalul orar 14,00-18,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 12,00-18,00.

Se permite accesul unei singure persoane la un pacient. În saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi pacienții pot fi vizitați doar pe rând, în saloanele cu un număr de 4-6 paturi pot fi vizitati maximum 2 pacienţi în același timp, iar în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi pot fi vizitati maximum 3 pacienţi din același timp. Timpul alocat vizitei va fi de 30 minute, cu excepția compartimentului ATI. Vizitatorii sunt îndrumați la patul pacientului de un cadru mediu desemnat de asistentul șef. Vizitarea pacienţilor în secţiile de terapie intensivă este permisă zilnic cu condiţia ca vizita să se facă individual cu respectarea procedurilor interne. Secţiile de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant/medicul de gardă sau personalul desemnat despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul respectivă/ respectiv. Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/ compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacienților, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară. În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Dolj, în secțiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat. Programul de vizită la nivelul unitații sanitare poate fi suspendat de manager în situațiile de risc epidemiologic, prevazute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Accesul in Ambulatoriu al pacientilor, insotiti sau nu, este permis in cadrul programului de lucru, respectiv de luni pana vineri intre orele 7-15, cu bilet de trimitere parafat de catre medicii specialisti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacientilor cu afectiuni care, dupa confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, pe baza scrisorii medicale.

In spital accesul se realizeaza astfel :

 • cu bilet de trimitere sau prin serviciu de urgenta, fiind admisi ca insotitori la internare 1 persoana;
 • bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe toata durata internarii tinuta de spital;
 • este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele de internare;
 • bolnavii internati nu pot parasi unitatea in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in astfel de tinuta.

Pacientii au acces in spital 24 ore/24 ore, iar in Ambulatoriu de luni pana vineri intre orele 7-

15.

Accesul în Spitalul Municipal Calafat se realizeaza prin 3 intrari:

 • 1 intrare prin Compartimentul Primire Urgențe
 • 1 intrare prin spital
 • 1 intrare prin Ambulatoriu

Accesul masinilor in curtea unitatii se realizeaza astfel:

 • autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care

transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent in spital;

 • la morga spitalului accesul se face numai in timpul programului de lucru si cu notificare prealabila, comunicata serviciului de paza;
 • se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:
  • numai in timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilita de managerul spitalului

 

 • in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta
 • pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de servicii sau ai departamentului solicitant
 • celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces in curtea sau parcarea spitalului numai daca sunt autorizate de managerul spitalului, pe baza de permis de acces, afisat la vedere, eliberat de unitatea spitaliceasca si aprobat de manager

Accesul personalului in afara orelor de program se face cu acordul angajatorului.

In situatia in care o persoana are acordul conducerii spitalului pentru a intra in spital, in afara programului de lucru, firma de paza va anunta medicul de garda, persoana respectiva astaptand in holul unitatii pana la sosirea managerului unitatii.

In vederea implicării apartinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-16 ani)

 • in cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia sau compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia sau compartimentul respectiv permit acest lucru. în caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei sau compartimentului respectiv
 • în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi
 • în cazul copiilor internaţi în secţiile sau compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.
 • în cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile sau compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unul aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
 • în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile sau compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie.

Este interzisa vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea băuturilor alcoolice.

Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi intemati.

Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate.

Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicaţiilor medicilor, personalului sanitar sau de paza.

Pogramul de vizite va fi afişat la toate intrările în spital, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor.

Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice.

Conducerea are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază propriu şi pe cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinând o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenţii în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită. în cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru persoana care se face vinovată, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de pază.

Art. 27. Este interzisă filmarea fotografierea sau inregistrarea audio în incinta spitalului fără autorizaţia conducerii. De asemenea, este interzisă filmarea, fotografierea, intervievarea și amprentarea bolnavilor fără acordul acestora sau al reprezentantului legal al acestora (curator, tutore sau aparţinător).

Art. 28. Se interzice personalului spitalului să dea informaţii despre pacienţi, iar informarea aparţinătorilor se face numai de către medicul curant, medicul şef de secţie sau din dispozitia acestora.

 

CAPITOLUL X SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 29. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

A.    Se consideră abateri disciplinare ale salariaţilor spitalului urmatoarele fapte:

 1. Fumatul în unitate;
 2. Organizarea sau executarea unei operaţii sau lucrări, darea unei dispoziţii pentru executarea acesteia, care au condus sau puteau conduce la perturbarea activităţii spitalului, la pierderea unor contracte sau comenzi, la pagube materiale sau la accidente de muncă;
 3. Încălcarea regulilor şi disciplinei la locul de muncă, precum şi a normelor privind exploatarea, întreţinerea şi administrarea bunurilor spitalului;
 4. Sustragerea sub orice formă de bunuri şi valori aparţinând spitalului;
 5. Încălcarea regulilor privind activităţile de protecţie şi sănătate a muncii, de prevenire şi de stingere a incediilor;
 6. Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice sau de substanţe stupefiante în incinta spitalului; prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor, precum şi efectuarea serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice;
 7. Încălcarea regulilor privind confidenţialitatea unor documente şi informaţii stabilite de conducerea spitalului;
 8. Încălcarea şi nerespectarea regulilor de luptă împotriva infecţiilor asociate asistentei medicale şi în mod special în spaţiile cu risc crescut ( bloc operator, sterilizare, secţii chirurgicale şi ATI );
 9. Neprezentarea la serviciu la solicitarea conducerii spitalului, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale;
 10. Absenţele nemotivate, nerespectarea programului de lucru sau părăsirea serviciului în timpul perioadei de lucru normate; Este interzisa ramanerea in orice scop in incinta spitalului dupa orele de program, fara instiintarea si acceptul conducerii unitatii sanitare.
 11. Efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legatură cu obligaţiile de serviciu;
 12. Nerespectarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
 13. Folosirea abuzivă a autovehiculelor, precum şi a altor bunuri aparţinând spitalului;
 14. Neţinerea, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a documentelor de specialitate, a evidenţelor, precum şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau incomplete;
 15. Nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale
 16. Nerealizarea lucrărilor încredinţate în condiţiile de calitate stabilite;
 1. Neînştiinţarea şefilor ierarhici asupra unor deficienţe de natură a stânjeni activitatea normală a spitalului;
 2. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului;
 3. Dezinteres sau atitudine anticoncurenţială în desfăşurarea activităţii, traduse prin apariţia de pagube materiale la nivelul unităţii ;
 4. Refuzul de a se supune examinarilor medicale prevazute de lege;
 5. manifestarea unei atitudini neloiale fata de unitatea sanitara;
 6. nerespectarea procedurilor interne de aplicare a Regulamentului GDPR – 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date;
 7. nerespectarea procedurilor interne de aplicare a Directivei NIS – Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;
 8. scoaterea frauduloasa din unitate a documentelor unitatii sau copii, unelte, aparate, alimente si orice alte bunuri precum si permiterea acestor fapte;

 

 1. eliberarea de inscrisuri publice contrar dispozitiilor legale sau de catre persoane incompetente, de adeverinte sau alte inscrisuri neconforme realitatii sau de catre persoane incompetente, precum și aplicarea stampilei unitatii pe alte semnaturi decat cele ale persoanelor autorizate;
 2. inmanarea unor documente oficiale ale institutiei catre persoane neautorizate, fara acordul conducerii unitatii;
 3. eliberarea unor documente oficiale din cadrul institutiei, fara aprobarea conducerii;
 4. nerespectarea confidentialitatii asupra tuturor datelor medicale ale pacientilor, a datelor personale ale angajatilor, a informatiilor de care a luat cunostinta pe cale directa sau incidentala in timpul executarii contractului individual de munca, inclusiv a normelor cu privire la evidenta, pastrarea si furnizarea acestora si la orice alte informatii a caror divulgare poate conduce la prejudicierea unitatii angajatoare

B.     Constituie, de asemenea, abateri disciplinare şi următoarele fapte săvârşite de conducătorii ierarhici în măsura în care acestea le reveneau ca obligaţii:

 1. neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control;
 2. neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea salariaţilor din subordine în legătură cu atribuţiile de serviciu;
 3. abuzul de autoritate faţă de salariaţii din subordine, ştirbirea autorităţii sau afectarea demnităţii acestora;
 4. aplicarea sau propunerea aplicării în mod nejustificat a unor sancţiuni.

Enumerarea faptelor arătate mai sus nu este limitativă, sancţiunile disciplinare putându-se aplica şi pentru nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevazute în actele normative generale sau interne, în vigoare.

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală conform prevederilor legale.

Salariaţilor nu li se poate aplica, pentru o faptă care constituie abatere disciplinară, decât o singură sancţiune, chiar dacă cu acest prilej au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu.Este interzisă aplicarea de sancţiuni colective întregului personal al spitalului sau al unui compartiment de muncă pentru abaterile disciplinare ale unei persoane din colectiv.

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de

Un numar de 3 absente consecutive nemotivate de la serviciu constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, potrivit art. 248 alin 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

 

Art. 30. Sancţiunile aplicate salariaţilor nu pot fi dispuse, cu exceptia avertismentului scris inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile care va cuprinde şi audierea celui învinuit.

In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre persoana desemnata, de catre presedintele comisiei sau de catre consultantul extern, imputerniciti, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

 

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
 2. precizarea prevederilor din regulamentul intern care au fost incalcate de salariat;
 3. motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea („neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin.2 din art. 251 făra un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile”);
 4. temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
 5. termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
 6. instanta competenta la care sanctiunea poate fi

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

 

Art. 31. Împotriva sancţiunii disciplinare se poate face plângere în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare la Tribunal – secţia litigii de muncă şi conflicte de muncă.

 

CAPITOLUL XI

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 

Art. 32. În cadrul instituţiei, în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de Toți salariații.

Orice salariat care prestează o muncă în cadrul instituţiei beneficiază de respectarea demnităţii și a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

 

Art. 33. Din această perspectivă, instituţia asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii:

 • încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de serviciu/muncă;
 • stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
 • acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
 • formarea, perfecţionarea și promovarea profesională;
 • aplicarea măsurilor

 

 

Art. 34. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii:

Conform Codului Muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de Toți salariații;

 • – orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectie cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, aparenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata, este interzisă;
 • – hartuirea consta in orice tip de comportament care are la baza unul dintre criteriile prevazute la aliniatul (1) care are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii unei persone si duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator;
 • – orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare;
 • – tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute drepturile la plată egale, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale;
 • – orice salariat are dreptul la sănătate, îngrijire medicală, securitate socială şi la servicii medicale;
 • – orice salariat are drepturi în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă, criteriile și condiţiile de recrutare şi selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare profesională, de formare profesională şi de perfecţionare profesională.

 

Art. 35. Sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbaţi la locurile de muncă, cu completarile și modificarile ulterioare precum şi pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, vor fi cele din Codul Muncii în funcţie de gravitatea faptei.

 

Art. 36. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale poate fi făcută : şefului ierarhic, conducătorului unităţii, comisiilor de disciplină, organelor judiciare.

 

CAPITOLUL XII RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art. 37. Spitalul, în calitate de angajator, şi salariaţii răspund patrimonial în condiţiile art. 253- 259 din Codul Muncii.

Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.

Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.

In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.

 

CAPITOLUL XIII

INSTRUCTIUNI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art. 38. In conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), va facem cunoscute urmatoarele atributii pentru a îndeplini cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal:

 • prelucrarea datelor se va face numai de către utilizatori desemnaţi;
 • utilizitorii desemnaţi vor accesa datele cu caracter personal numai in interes de serviciu;
 • operatorii care au acces la date cu caracter personal au obligația de păstra confidenţialitatea acestora;
 • se interzice folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase, existând riscul ca odata cu accesarea acestor programe sa pătrundă in sistem viruşi informatici ce pot distruge bazele de date existente; se interzice descarcarea de pe internet a altor programe decât cele instalate de personalul compartimentului de informatica, a fişierelor cu muzica, filme, poze etc;
 • operatorii sunt obligaţi sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand părăsesc locul de munca;
 • încăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie sa fie încuiate atunci cand nu se afla nimeni acolo;
 • terminalele de acces folosite vor fi pozitionate astfel incat sa nu poata fi văzute de public;
 • utilizatorul care primeşte un cod de identificare și un mijloc de autentificare trebuie sa păstreze confidenţialitatea acestora.
 • ȋncalcarea acestor dispoziţii poate duce la interzicerea accesului la sistemul informatic sau chiar la sanctionarea disciplinara a salariatului.

 

 

1.      Instructiuni privind conditiile și obligatiile pentru prelucrarea electronica a datelor cu caracter personal

 

Domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

 

Regulamentul se aplică:

 

 • prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
 • prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.
 • prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de: oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăţi de către persoana vizată; sau monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
 • prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internaţional public.

Regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:

 

 • în cadrul unei activităţi care nu intră sub incidenţa dreptului Uniunii;
 • de către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
 • de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv personale sau domestice;
 • de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice și al prevenirii acestora.

 

2.      Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată și-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 

3.      Persoanele fizice sau juridice cărora li se aplică dispoziţiile Regulamentului UE 679/2016:

 

 • Operatorul de date cu caracter personal (spitalul) – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul
 • Persoana împuternicită de către operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • Parte terţă – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

 

4.      Obligaţiile spitalului in calitate de operator de date cu caracter personal

Potrivit prevederilor Regulamantului UE 679/2016, operatorii au următoarele responsabilități:

 

 • Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu cerințele regulamentului. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
 • Atunci când sunt proporţionale în raport cu operaţiunile de prelucrare, măsurile menţionate anterior includ punerea în aplicare de către operator a unor politici adecvate de protecţie a
 • Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operaţiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecţiei datelor cu caracter personal. Operatorul consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrarea atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea
 • Aderarea la coduri de conduită aprobate sau la un mecanism de certificare aprobat, care să demonstreze respectarea obligaţiilor de către operator.
 • În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, aceştia sunt operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul regulamentului, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor către persoanele vizate, prin intermediul unui acord între ei.
 • În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în regulament şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.
 • Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau alt act juridic care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul și care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate și obligaţiile și drepturile
 • Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate sub responsabilitatea lor. Evidenţele se formulează în scris, inclusiv în format electronic. Operatorul şi reprezentantul operatorului pun evidenţele la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia.
 • Operatorul și reprezentantul acestuia cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.
 • În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice.
 • Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse.
 • În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice, operatorul informează persoana

 

vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

 • Operatorul desemnează un responsabil cu protecţia datelor dacă prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, dacă activităţile principale ale operatorului constau în operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă sau dacă activităţile principale ale operatorului constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de
 • Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor şi le comunică autorităţii de supraveghere.

 

6. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Persoanele vizate de prelucrări au un număr de drepturi în cadrul Regulamentului UE 679/2016.

Acestea includ:

 

Dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate și Dreptul la informare

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor și de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 

În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor și de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 

Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obţine o copie a datelor deţinute nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informaţii:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei

 

informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor și a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

 • Dreptul la rectificare. Reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului să remedieze inexactitățile privind datele cu caracter personal stocate în legătură cu acesta. În anumite circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană poate cere operatorului să completeze datele sau să înregistreze informații suplimentare.

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea

677/2001;

 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

 • Dreptul de a fi uitat (ștergerea). Ȋn anumite situații, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, acest drept se aplicǎ în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau dacǎ individul își retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există cateva excepții: dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor.

 

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării. Ȋn anumite cazuri, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării pentru o anumită perioadă de timp în care operatorul trebuie să verifice exactitatea datelor sau să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

 • Dreptul la portabilitate. Persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile să-i fie furnizate într-o formă structurată, frecvent utilizată, care să poată fi interpretatǎ automat prin intermediul unui program informatic, astfel încât aceasta să poată fi trimisă altui operator de Acest lucru se aplică numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate (nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizată le-a furnizat operatorului și numai atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului sau a unui contract.

 

 • Dreptul la opoziție. Persoanele vizate au dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări. Exceptȃnd cazul ȋn care prelucrarea datelor se face ȋn scopul marketing-ului direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct), persoana vizată trebuie să demonstreze motivele pentru care se opune unei prelucrări.

 

 

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

 • Drepturi legate de luarea deciziilor și profilarea automată. Dreptul se referă la decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative asupra unui individ. Persoanele vizate au dreptul să nu se supună deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Atunci când se utilizează profilarea, trebuie luate măsuri pentru a asigura securitatea și fiabilitatea serviciilor. Decizia automată bazată pe date sensibile poate fi făcută numai cu acordul explicit al persoanei vizate.

 

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obţine:

 

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

 

 1. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai

 

7. Contravenţii și sancţiuni

 

Nerespectare confidenţialităţii datelor cu caracter personal constituie abatere disciplinară și se sancţionează potrivit Codului muncii și prezentului Regulament intern.

 

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

 • omisiunea de a notifica și notificarea cu rea-credinţă;
 • prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;
 • neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;
 • refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus-menţionate, este stabilit de autoritatea mai sus menţionată.

Împotriva proceselor-verbale de constatare și a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare și legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL XIV SUPRAVEGHEREA VIDEO

 

Art. 39. Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului, deasemenea sistemul este folosit pentru prevenirea și combaterea infracționalității fapt menționat și pe pictogramele poziționate la o distanță rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video, în incinta Spitalului, așa cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, de Regulament UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și de Directivele Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video.

 

1.      SCOPUL SUPRAVEGHERII VIDEO

 

Spitalul utilizează sistemul de supraveghere video pentru a garanta siguranța, securitatea și controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului în clădirile noastre și asigură securitatea și siguranța clădirilor, a personalului, pacienților și a vizitatorilor, precum și a bunurilor și documentelor prezente sau păstrate în spital.

 

Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, descurajarea, gestionarea și, dacă este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranță și securitate, a potențialelor amenințări sau a accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat în clădiri și în diferite camere, la infrastructura IT sau la aparatura de investigație medicala existentă.

 

Sistemul nu este utilizat în alte scopuri decât cele menționate mai sus. De exemplu, nu este utilizat pentru a monitoriza prezența angajaților. Sistemul nu este utilizat nici ca instrument de anchetă în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția cazului în care este vorba de un incident de siguranță fizică sau de o infracțiune.

 

Înregistrările pot fi transmise organelor de anchetă în cadrul unei anchete disciplinare sau penale oficiale in baza unor solicitari scrise a acestora.

 

2.      CATEGORII SPECIALE DE DATE

Sistemul de supraveghere video al Spitalului nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală.

 

Sistemul de supraveghere monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea clădirilor, accesul și zonele speciale. Având în vedere nivelul înalt al expunerii clădirilor spitalului din perspectiva securității (perimetrul este ușor accesibil), intrările și perimetrul spitalului sunt echipate cu camere de supraveghere. Scopul utilizării acestor camere nu este de a înregistra sau procesa categorii speciale de date, nici de a viza un individ, ci de a fi capabil de a preveni, a evalua și a ancheta incidente legate de securitate.

 

3.      ZONELE AFLATE SUB SUPRAVEGHERE

 

Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se bazează pe o analiză a riscului și o evaluare a impactului asupra protecției datelor, asigurându‐se orientarea camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul și din afara clădirilor.

 

Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire ale incentei Spitalului, precum și ale tuturor clădirilor din incinta Spitalului sunt prevăzute camere de supraveghere. În plus, sunt prevăzute camere

 

care monitorizează puncte de legătură, precum și proximitatea anumitor zone de importanță majoră care necesită o securizare suplimentară, cum ar fi zonele unde sunt păstrate sume de bani, unde se află aparatură performantă de investigație sau zone de acces restricționat. În principiu, nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un grad mai ridicat de discreție, cum sunt birourile sau saloanele.

 

4.      TRANSFERURI IMAGINI SI ACCES IMAGINI

 

Imaginile rezultate din procesul de supraveghere video pot fi comunicate organelor judiciare sau de aplicare a legii pentru a ancheta sau urmări fapte penale. Aceste transferuri nu se efectuează decât la cerere, ȋn baza unei solicitari scrise. Nu au loc transferuri periodice sau de rutină. De asemenea, persoanele care au suferit o pagubă materială în incinta spitalului pot solicita pe baza unei cereri scrise accesul la vizionarea înregistrărilor video relevante asupra faptei incriminate, ȋn cazuri justificate, cum ar fi cele prevazute de legislație sau incidentele de securitate.

 

Angajații sau alte persoane interesate nu primesc acces la sistemul de supraveghere în alte scopuri decât cele menționate.

 

Persoanele vizate de supravegherea video au dreptul de a avea acces la datele personale pe care le deținem cu privire la acestea. Dacă se solicită în mod specific, se poate stabili o vizionare a imaginilor sau solicitantul poate obține o copie a imaginilor înregistrate. În cazul unei astfel de cereri, solicitanții trebuie să‐și declare identitatea dincolo de orice bănuială (de ex, trebuie să aibă asupra sa documente de identitate la vizionare) și, ori de câte ori este posibil, să indice, de asemenea, data, timpul, locul și circumstanțele în care au fost filmați de cameră. Trebuie, de asemenea, să furnizeze o fotografie proprie recentă, care să permită personalului de securitate să‐i identifice în imaginile analizate.

 

5.      PROTEJAREA INFORMAȚIILOR

 

Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video ca întreg, inclusiv a datelor personale sunt puse în practică o serie de măsuri tehnice și organizaționale. Dintre aceste măsuri amintim:

 • semnarea de acorduri cu subcontractanții care accesează date de natura personală;
 • semnarea de către toți utilizatorii (externi și interni) a acordurilor de confidențialitate;
 • limitarea duratei de stocare la 30 de zile;
 • restricționarea accesului fizic la spațiile ȋn care sunt amplasate dispozitivele DVR;
 • acordarea drepturilor de acces pentru utilizatori numai la acele resurse care sunt strict necesare pentru ca aceștia să‐și poată desfășura activitatea (pe baza necesității de a cunoaște).

 

6.      FURNIZAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND ZONELE SUPRAVEGHEATE

 

Respectăm dreptul persoanelor vizate la informare și furnizăm persoanelor vizate de prelucrări (care trec pe lângă perimetrul spitalului și/sau care intră în incinta spitalului) anunțuri cu privire la faptul că are loc o monitorizare și furnizăm informații cu privire la prelucrare.

 

CAPITOLUL XV NORME OBLIGATORII

Art. 40. (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere pe piaţă.

 • Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi însoţite de către acesta.
 • Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar prin omisiune, ambiguitate sau exagerare.
 • Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală.
 • În cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi prestabilit de către conducerea spitalului.
 • Întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.
 • Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea
 • Oferirea de mostre către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.

 

Art. 41. În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora.

Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia (care pot fi angajaţi ai unor firme de prestări de servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei pacienţilor.

Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară, se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare, respective decât salariul obţinut pe statul de plată.

 

CAPITOLUL XVI DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 42. Circuitul FOCG de la internare pana la externare

Foaia de Observaţie Clinică Generală FOCG este un document pentru înregistrarea stării de sănătate şi evoluţiei bolii pentru care au fost internaţi pacienţii respectivi şi a serviciilor medicale efectuate acestora în perioada spitalizării.

In scopul unei realizari corecte a circuitul FOCG care sa asigure in totalitate legalitatea raportarii situatiilor statistice, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Ordinului 1081/2007.

In momentul internării pacientului, personalul din cadrul Biroului de internări, respectiv CPU completeza datele in FOCG, conform Instrucţiunilor de completere a FOCG.

Pentru pacienţii intemati atat prin Biroul de internări cat si CPU se completeaza FOCG cu un număr minim de date din Setul Minim de Date;

Pacientii se inregistreaza in programul informatic existent la nivelul Biroului de Internări;

Odata completate datele mai sus mentionate, pacientul se transporta la secţia de profil, insotit de FOCG unde se specifica: diagnosticul de internare reprezentând afecţiunea de baza pentru care pacientul primeşte servicii spitaliceşti- se codifica dupa Clasificarea Internaţionala.

La nivelul secţiei, registratorul medical/ statisticianul medical inregistreaza in Registrul de Internări – Externări al secţiei cu nume si număr de FOCG in „ Foaia zilnica de mişcare a bolnavilor intemati” si răspunde de completarea corecta a acestei situatii;

Investigaţiile si procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice , interventii chirurgicale) se vor înregistra si codifica specificande-se si numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil;

In cazul transferului intraspitalicesc – transferul unui pacient de la o secţie la alta in cadrul spitalului – pe parcursul unui episod de îngrijire de boala, se întocmeşte o singura FOCG si se stabileste un singur diagnostic principal in momentul externării;

In cazul transferului unui pacient din secţia de profil in secţia ATI, FOCG cu epicriza de etapa se va transmite acestei secţii;

La externarea pacientului intreaga documentaţie va fi completata in comun, de către medicul curant din secţia de profil si eventual de medicul specialist ATI, (epicriza, certificatul constatator al morţii, dupa caz) iar documentele si FOCG va fi semnata de şeful secţiei in care este angajat medicul curant;

La externare fiecare FOCG primeste un diagnostic principal de externare, si, dupa caz, unul sau mai multe diagnostice secundare (in functie de comorbiditatile existente) care vor fi codificate dupa clasificarea Internationala.

FOCG se pastreaza la nivelul sectiei in conditii de securitate timp de 12 luni, dupa care va fi predata catre arhiva spitalului cu proces verbal de predareprimire, urmand regulile de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic.

Tabelul transferuri din FOCG se completeaza de către medicul curant, cu aprobarea medicului sef de secţie in momentul venirii si plecării pacientului dintr-o secţie in alta – secţie, data.

 

Art. 43. Regulament privind regimul de pastrare a FOCG a pacientului in perioada spitalizării

Foile de observaţie sunt păstrate în siguranţă, cu respectarea secretului profesional, în locuri special amenajate şi securizate

Întocmirea Foii generale de observaţie va începe la Biroul de Internări si va continua concomitent cu investigarea, consultarea si tratamentul pacientului până la externarea acestuia, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu.

Foaia de observaţie este completată de medicul curant, anexele la FOCG de asistenti si parafată de medicii care participă la acordarea asistentei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate.

 

Asistentii sefi verifica asistentii de salon care trebuie sa efectueze trierea documentelor medicale şi ataşarea lor în foile de observaţie ale pacientului în funcţie de identitatea bolnavilor şi în ordinea efectuării investigaţiilor

Este obligatorie consemnarea in timp real in FOCG a evoluţiei stării de sanatate a pacientului si a tuturor indicaţiilor terapeutice.

Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în FOCG este obligatorie.

 

Art. 44. Accesul pacientului la FOCG direct, prin apartinatori legali, si prin intermediul medicilor nominalizaţi de pacient

Eliberarea unei copii a FOCG sau FSZ se face , după depunerea unei cereri, aprobată de Manager.

Copia FOCG si FSZ va fi înmânată personal, cu prezentarea BI/CI, se va semna pe formularul de cerere aprobata de Manager, “Am primit un exemplar’’.

Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, în timpul spitalizării, cu acordul pacientului, dacă acesta are discernământ.

Rudele şi prietenii pacientului NU POT PRIMI O COPIE A FOCG SI FSZ.

Spitalul asigură pacientului acces la datele medicale personale pe toată durata spitalizării prin informaţii care vin de la medicul curant. Sau medicul nominalizat de către şeful de secţie.

 

Art. 45. Atributii specifice referitoare la gestiunea dosarului pacientului

Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectueaza in cadrul secţiei, prin monitorizarea acesteia de către asistenta de salon si asistenta sefa a secţiei

Medicul curant – Efectuează examenul clinic general, FOCG se completează zilnic de către medicul curant. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de şeful secţiei respective.

FOCG cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.

Medicul curant este cel care va iniţia efectuarea consulturilor interdisciplinare sau solicitările consulturilor.

Toate cererile pentru acest tip de consultaţii sunt consemnate în FOCG şi rezultatele consulturilor interdisciplinare, vor fi înscrise în FOCG de către medicii specialişti care au acordat consultaţia medicală, investigaţiile paraclinice/serviciilor medicale clinice – consultaţii interdisciplinare, efectuate în alte unităţi sanitare.

Medicul sef de secţie – Verifica completarea FOCG.

Asistent medical – completează în foaie procedurile efectuate.

Asistentele medicale monitorizează funcţiile vitale ale pacientului şi notează în foaia de temperatură valorile tensiunii arteriale, temperaturii, puls si frecventa respiraţiei.

Asistenta medicala de tură notează pentru fiecare pacient în FOCG: Diureza,

Cantitatea de lichide ingerată Consistenţă şi numărul scaunelor Regimul alimentar

Consumul de materiale sanitare

Persoanele străine de secţie nu au acces la FOCG

Dupa externarea pacientului personalul Biroului Statistica Informatică prelucreaza datele din FOCG, prin înregistrarea datelor in format electronic, transmiterea către SNSPMS si monitorizarea rapoartelor de validare.

 

Art. 46. Responsabilitati privind gestiunea datelor si informaţiilor medicale

Funcţia de gestiune a datelor si informaţiilor medicale se refera la centralizarea, administrarea, protejarea si asigurarea back- up-ului datelor atat cu caracter general cat si cele cu caracter confidenţial.

Acest lucru se realizeaza prin metode specifice, avand ca suport atat partea structurala organizatorica – infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidentialitatii datelor cat si partea de management – organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate .

Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecărei activitati operaţionale. Astfel, directorul financiar contabil este responsabil in ceea ce priveşte structura si managementul datelor cu caracter contabil, şeful compartimentului statistica este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate precum si limitarea accesului fizic la datele respective, şeful fiecărei secţii este responsabil cu confidenţialitatea datelor mentionate in FOCG, iar angajatul răspunzător de suportul IT fiind in masura sa gestioneze datele cat si fluxul acestora din punct de vedere hardware si software.

 

Art. 47. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului.

 

Art. 48. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.

 

Art. 49. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă.

 

Art. 50. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Intern, prelucrarea se face de către şeful de secţie (compartiment) în care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la contractul de muncă.

 

 

Prezentul regulament intern a fost revizuit in data de ———————

 

 

 

DIRECTOR MEDICAL,                          DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

 

 1. VOICULESCU LUMINIȚA EC. CIOBANU DANIELA

 

 

 

 

 

 

VIZA JURIDIC,                                                         VIZA SINDICAT SANITAS,

 

C.J. VLĂSCEANU CRISTIAN                                                 AS.PR. ȘTEFAN MIRCEA