Informare candidați posturi vacante

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(CANDIDAŢI CONCURSURI POSTURI VACANTE)

 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Calafat este un operator de date. Datele de contact ale spitalului sunt: Str. Traian, nr. 5, 205200, Calafat, Judetul Dolj.

CUM COLECTĂM/PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 Informațiile de natura personală sunt furnizate Spitalului Municipal Calafat de către candidatul pentru ocuparea unui post vacant prin depunerea dosarului de concurs pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Spitalul Municipal Calafat.

CONCURSURI POSTURI VACANTE

Datele din dosarul depus sunt transmise către Biroul RUNOS si către Comisia de concurs. Accesul la datele personale ale candidatului este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale.

Pentru transparența concursului, situația rezultatelor se va publica pe site-ul web al unitatii si la avizierul spitalului.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ                                                            

În functie de postul scos la concurs, Spitalul Municipal Calafat prin Biroul RUNOS, poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal din urmatoarele categorii:

 • Identificare (nume și prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/pașaport, semnătura, șamd);
 • Contact (adresă, telefon, email, șamd);
 • Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara, șamd);
 • Familie (stare civilă, nume și prenume parinti, CNP mama/tata, nume și prenume soţ/soţie, șamd);
 • Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări, șamd);
 • Educaţie (liceu, diplomă, facultate, specializare, șamd);
 • Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi, șamd).

Pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Spitalul Municipal Calafat pentru ocuparea posturilor vacante sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţand îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărârea nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ;
 • Legea 153/2017 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul Uniunii Europene 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

Prelucrare Criteriu GDPR (Articolele 6 si 9)
Prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarul de concurs Art.6(1)b,“demersuri la cererea   persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”
Prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate sau handicap) Art.9(2)b, “exercitarea unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale”
Transmiterea anumitor informații către instituțiile statului. Art.6(1)c, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii. Vom indica in mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul initierii prelucrării.

Destinatarii informaţiilor cu caracter personal pot fi:

 • Ministerul Sănătăţii şi instituţiile subordonate;
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), CJAS Dolj și SNSPMS;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instanțe judecatorești;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ;
 • Colegiul Medicilor.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Municipal Calafat.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale spitalului și a celor mai bune practici din acest domeniu. 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date de identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email   dpo@mail.spitalcalafat.ro.